Vragen omtrent huisvesten arbeidsmigranten in Kreileroord

Het college heeft aanvragen ontvangen om in woningen in Kreileroord arbeidsmigranten onder te brengen. Deze woningen worden dan in feite pensions. Inwoners in Kreileroord maken zich daar zorgen over.  Zij vrezen dat wanneer dit toegestaan wordt er meer woningen door uitzendbureaus of agrarische ondernemers opgekocht worden om daarin arbeidsmigranten te vestigen. Men is niet alleen bang voor overlast maar ziet deze ontwikkeling als een bedreiging voor de sociale samenhang in het dorp. Verenigingen en school hebben grote  moeite om te blijven functioneren en arbeidsmigranten zullen als tijdelijke bewoners niet deelnemen aan het sociale leven dat in een kleine kern als Kreileroord toch al onder druk staat.

In een artikel in de Schager Courant lezen wij dat u onder voorwaarden bereid bent om vergunning te verlenen voor het onderbrengen van vijf personen per woning.

De LDA-fractie vindt dit geen goede ontwikkeling en heeft hierover vragen gesteld aan het college.

 

  • Wat zijn de voorwaarden?
  • Bent u niet bang dat u een precedent schept waardoor meer aanvragen komen om arbeidsmigranten in woningen te mogen onderbrengen?
  • Zo nee. Waarom niet?
  • Wat is de reden dat u toestemming wilt verlenen?
  • Hebt u de sociale aspecten, zoals door ons benoemd, meegewogen om tot een beslissing te komen?
  • Kunt u zich verplaatsen in de zorgen die inwoners in Kreileroord zich maken?
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.