Motie van afkeuring betreffende de herbenoeming van Theo Meskers als wethouder

Er is door LDA en ANDERS een motie ingediend waarin afkeuring werd uitgesproken over de herbenoeming van Theo Meskers als wethouder. De motie werd door alle andere fracties verworpen.

Tekst motie:

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 01-05-2018

Constaterende dat

  • de raad in de vergadering van 24-09-2015 heeft ingestemd met het raadsvoorstel huisvesting Multifunctionele Accommodatie, basisschool Meerpaal en Kroon Domein
  • de auditcommissie in haar verslag van 25-10-2017 vast stelt dat de raad indertijd op 24-09-2015 niet juist is geïnformeerd en niet tijdig op de hoogte is gebracht van substantiële financiële overschrijdingen bij de verbouwing van beide locaties
  • de raad destijds op basis van onjuiste financiële informatie een besluit heeft genomen
  • dit heeft geleid tot een onverantwoord grote overschrijding van ruim € 2,2 miljoen op de beschikbaar gestelde kredieten
  • daarbij nog een btw risico is waardoor het totale tekort kan oplopen tot € 2,5 miljoen
  • de raad niet geïnformeerd is toen de problemen ontstonden met de tijdelijke onderwijshuisvesting van De Sluis en Regenboog
  • dit heeft geleid tot het aftreden van de portefeuillehouders samenlevingszaken en financiën, de heren Westerkamp en Meskers

Overwegende dat

  • de heer Meskers bij zijn aftreden nadrukkelijk heeft verwoord dat de schuld primair bij zijn ambtenaren ligt zonder daar zelf enige verantwoording in te nemen

Spreekt uit

de voorgestelde benoeming van de heer Meskers af te keuren omdat de raad van mening is dat er van een vertrouwensbreuk sprake is waardoor de heer Meskers niet goed kan functioneren.

 En gaat over tot de orde van de dag

 

LDA                                                             Anders!

Henk van Gameren                                      Sijbenga-van den Outenaar

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.