Algemene Beschouwingen Begroting 2021

LDA kan instemmen met de begroting voor 2021 met een positief saldo van 2 miljoen euro. Zoals in de inleiding van de begroting staat zal er volgend jaar gestart worden met een aantal burgerinitiatieven zoals Sportcampus De Terp. Wij verwachten dat het college deze initiatieven binnen de financiële kaders zal houden zoals afgesproken.
Ook verwachten wij dat het college in staat is om de woningbouw een extra impuls te geven. LDA wil dan ook een extra accent leggen op de sociale woningbouw waarvan wij toch moeten constateren dat daarin het afgelopen decennia tekort is geschoten. Na jaren lang slechts de marktwerking op woningbouw te hebben losgelaten is LDA van mening dat het realiseren van 25% sociale woningbouw de komende jaren veel te laag is. Een ambitie van 30% zou wat ons betreft het streven moeten zijn. Wij verwachten dan ook dat dit vertaald wordt bij een verdere uitwerking van de Woonvisie, zodat extra capaciteit ingezet kan worden om hier gericht sturing aan te geven.

Tevreden zijn wij over de extra inzet op Jeugdwerk en BOA’s. Wij vragen om extra aandacht te schenken op het bezit van steekwapens onder jongeren. Iets wat onder jongeren, door heel Nederland, gemeengoed aan het worden is. En daarnaast vroegtijdig te acteren op overmatig drank gebruik, drugs, intimidatie, overlast en vernielingen. Wij zijn dan zoals gezegd content met de voorgenomen route voor 2021 door het college.
Over de individuele programma’s een paar opmerkingen;

Bedrijvigheid
Voor wat de Kooyhaven betreft blijft het een beetje zoeken om na jaren van leegstand daadwerkelijk invulling voor dit kostbare project te krijgen. De “Heilige Graal” lijkt waterstof te worden. Wij hebben echter onze vraagtekens of dit de oplossing binnen de energie transitie gaat worden en dus ook of dit op de Kooyhaven een succes gaat worden.
Voor extra datacenters binnen onze gemeente denkt LDA dat het nu wel eens genoeg is. Landschappelijk is een verdere invulling met datacenters ongewenst. Het door datacenters opslokken van groene energie, landschappelijke verrommeling en het niet hergebruiken van overtollige warmte, maakt dat onze inwoners steeds meer weerstand krijgen tegen deze ontwikkelingen. Zo ook vanuit de agrarische gemeenschap die kwalitatief goede landbouwgrond verloren ziet gaan.
Die zelfde agrarische gemeenschap riep Hollands Kroon drie jaar geleden uit tot Agrarische Hoofdstad. Dat wij een agrarische gemeente zijn staat als een paal boven water! Maar dat daar mee , door het college, de poorten open moeten worden gezet om duizenden zo niet tienduizend arbeidsmigranten te huisvesten binnen Hollands Kroon en Schagen is ongewenst. Wij zullen zo geen Agrarische Hoofdstad zijn, maar een Arbeidsmigranten Hoofdstad als het college haar gang gaat. Het college is duidelijk: ruim baan en prioriteit voor het huisvesten van (duizenden) arbeidsmigranten

Programma Dienstverlening
Geen bijzondere opmerkingen behalve: Het kan nog beter!

Programma Leefbaarheid
Alle benoemde initiatieven en ontwikkelingen wachten we af, zij het dat wij de o zo nodige vergroening van onze gemeente nog steeds te mager vinden. En met de vergroening bedoelen wij dan ook het daadwerkelijke groen en de diversiteit daar van. De bomenaanplant gaat te traag en is te mager. Met het verwijderen van grote aantallen zieke Iepen gaat het bomenbestand er niet op vooruit. Het is betreurenswaardig te constateren dat in qua oppervlakte een van de grootste gemeente van Nederland het op een of andere manier niet lukt om bomen te planten in de openbare ruimte, om het vervolgens maar weg te gaan geven aan particulieren. Een weg die wat ons betreft ongewenst is, zo niet slap. (En hoe rechtmatig is het?) Wij vragen dan ook om een stevig plan van aanpak om tot een substantiële verbetering te komen binnen het openbaar gebied.
Lief, leuk, aardig, aangenaam: allemaal woordjes waar je niks op tegen kan hebben. Je wordt er blij van, zullen we maar zeggen. En zo heb ik dat ook met het inzaaien van een halve hectare met bloemzaden. Lief, leuk, en aardig om naar te kijken, maar of het onze biodiversiteit gaat redden, laat staan een boost geven? Nee , dus! Liever zouden wij het maaibeleid moeten gaan verbeteren. Het was dan ook weer teleurstellend dat deze week een aantal landzoogdieren waaronder de haas op de rode lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland is geplaatst. Het gaat absoluut niet goed met onze biodiversiteit. Het inzaaien van bloemen is een cosmetische ingreep. Het is beter om eigen inheemse soorten te zaaien en er goed beheer op los te laten opdat soorten kunnen overleven, of dat nu planten, insecten of dieren zijn. En dan is die halve hectare mooi meegenomen en lief, leuk en aangenaam voor onze inwoners. Goed rentmeesterschap.
Over woningbouw en jeugdwerk heb ik het al gehad tijdens mijn inleiding en wat ons betreft voortvarend mee gaan starten. Dat geldt ook voor het onderwerp ondermijning. Want hier geld het bekende waterbedeffect: als men onder de rivieren de zaak aan het ontmantelen is, zal het vanzelf hier zijn heil proberen te zoeken.

Vitaliteit
Extra aandacht voor hen die tussen wal en schip raken in corona tijd. Denk daarbij niet alleen aan de financiële kant, maar vooral ook aan sociale vereenzaming.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.