Auteur archieven: Redactie

Beantwoording vragen over de herinrichting Koningin Julianalaan in Slootdorp

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de steeg niet valt onder de herinrichtingswerkzaamheden waardoor er geen noodzaak tot sanering is
Verder komt er een informatiebijeenkomst met de bewoners, een datum wordt niet vermeld. De fractie zal de verdere gang van zaken met aandacht volgen.

 1. Reactie
  Kunnen de werkzaamheden van de herinrichting van de Koningin Julianalaan wel beginnen voordat de sanering van de verontreinigde locatie heeft plaats gevonden?
  Ja, de werkzaamheden kunnen beginnen.
 2. Zo ja, waarom?
  De locatie waar er sprake is van (mogelijke) verontreiniging van de grond, ligt buiten het gebied van de herinrichtingswerkzaamheden. De grond in het herinrichtingsgebied is niet (of nihil) verontreinigd en kan veilig uitgegraven en verplaatst worden.
 3. Bent u bereid op korte termijn met de bewoners in gesprek te gaan om duidelijkheid te verschaffen over de uit te voeren werkzaamheden?
  Wij betreuren dat, op het moment van het stellen van deze vragen, meer behoefte was aan duidelijkheid over de werkzaamheden. Voorafgaand aan de geplande werkzaamheden zijn er meerdere communicatie- en contactmomenten geweest. Informatie op denkmee.hollandskroon.nl, een informatiebrief, 1-op-1 gesprekken en drie informatiebijeenkomsten.

  Op denkmee is het gehele project weergegeven, inclusief de aankomende fases.

  Op 16 maart 2023, 26 juni 2023 en 3 mei 2024 hebben de bewoners brieven ontvangen. Hierin is het project toegelicht en zijn de bewoners gewezen op de mogelijkheden om vragen te stellen. Hierin zijn de bewoners ook uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten.
  Tijdens deze bijeenkomsten zijn de vragen en zorgen van de bewoners verzameld. Ook is er ingegaan op de technische uitvoering. Waar mogelijk zijn opmerkingen opgenomen of verwerkt in het ontwerp. Er zijn zorgen geuit over de snelheid van het verkeer en gevolgen van grondwateronttrekking. Deze zorgen hebben geleid tot verkeersmetingen en het plaatsen van peilbuizen om de grondwaterstand te monitoren. Naar aanleiding van het besluit van 4 juni om de werkzaamheden tot nader order uit te stellen, wordt er opnieuw ingezet op communicatie en contact. Hierbij staat vast dat één onderdeel tenminste een informatiebijeenkomst is.
  Op basis van contact met, en inventarisatie bij de inwoners besluiten wij welke communicatie inzet verder nodig is.

Beantwoording vragen over opslag met PFOS vervuilde grond bij Afvalzorg in Middenmeer

Hieronder de beantwoording door het college van onze vragen over de metingen van het pfos-gehalte rond de stortplaats van Afvalzorg. De gemeten waarden zijn onder de door het RIVM vastgestelde grenswaarden voor oppervlaktewater.

 1. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het effluent?
  Afvalzorg bemonstert het effluent circa 12x per jaar waarbij ook op PFOS wordt geanalyseerd. Deze gegevens worden aan het hoogheemraadschap ter controle toegestuurd.

  a) Wat is de concentratie die in 2022 is gemeten in het effluent?
  In 2022 zijn 12 metingen uitgevoerd. De concentraties lopen uit een van <0,02μg/l (concentratie lager dan detectielimiet 0,02 μg/l) tot maximaal 0,10 μg/l.

  b) Zijn er na de stort in 2008 tot 2022 ook metingen verricht en wat is daarvan het resultaat?
  De metingen op PFOS zijn gestart in september 2020. In 2020 zijn 3 metingen verricht. De gemeten concentraties variëren tussen 0,07 μg/l en 0,15 μg/l. In 2021 zijn 7 metingen verricht. De gemeten concentraties variëren tussen 0,04 μg/l en 0,1 μg/l.

  c) Worden er na 2022 metingen verricht en wat is daarvan het resultaat?
  Ja. In 2023 zijn 12 metingen uitgevoerd. De concentraties lopen uiteen van niet-aantoonbaar <0,02μg/l (concentratie lager dan detectielimiet 0,02 μg/l) tot maximaal 0,16 μg/l.

 2. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het oppervlaktewater?
  De gemeente bewaakt niet zelf het oppervlaktewater. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een taak op dat gebied. Er wordt enerzijds door Afvalzorg analyse van het effluent aangeleverd aan HHNK. Anderzijds wordt door het HHNK de algemene waterkwaliteit in de Polder Wieringermeer gemeten.

  a) Worden er metingen verricht naar PFOS in het oppervlaktewater in de buurt van de locatie van Afvalzorg om zicht te krijgen of er sprake is van uitspoeling en dus verspreiding in het milieu?
  In opdracht van het HHNK worden metingen verricht. Er worden metingen verricht bij het gemaal Leemans. Dit ligt benedenstrooms van de locatie van Afvalzorg maar niet in de buurt. Daarnaast is er nog een meetpunt in de Slotervaart juist ten zuiden van Slootdorp. Dit meetpunt ligt niet benedenstrooms maar wel in hetzelfde peilgebied als waar de locatie van Afvalzorg in ligt. Door Afvalzorg zelf worden metingen aan het effluent van de zuivering gerapporteerd aan HHNK.

  b) Zo ja, wat zijn de gevonden waarden?
  De metingen in het oppervlaktewater zijn verricht in 2019. De gemeten concentratie bij het gemaal Leemans (benedenstrooms van locatie Afvalzorg) lopen uit een van overwegend niet-aantoonbaar <1,0 ng/l of 0,001 μg/l (concentratie lager dan detectielimiet 0,001 μg/l) tot een incidentele overschrijding van 4,2 ng/l of 0,0042 μg/l. In 2019 is bij het meetpunt bij Slootdorp een hoogste waarde gemeten van 14 ng/l of 0,014 μg/l.

Beantwoording vragen over de oplossing van het conflict met dhr. Hommes

Hieronder de beantwoording door het college van de vragen die gesteld zijn over het oplossen van het conflict met dhr. Hommes.
De vragen zijn naar de mening van de fractie duidelijk beantwoord.

Reactie

 1. Was het college reeds op de hoogte van het conflict tussen deze inwoner en de gemeente, en zo ja, hoe heeft het college tot nu toe gepoogd samen tot een oplossing te komen?
  Hoewel dit voor de inwoner mogelijk niet zo wordt ervaren, gaat het in dit geval om twee losstaande situaties. Een situatie over de aanleg van een inrit en een handhavingsprocedure over de aanleg van een paardenbak.

  Inrit:
  Er is al geruime tijd discussie over de inritten voor de ontsluiting van de nieuwbouwkavels aan de Mientweg in Lutjewinkel. Met de ontwikkelaar van de kavels zijn via een exploitatie overeenkomst afspraken gemaakt onder andere over de aanleg van de inritten. Zowel met de ontwikkelaar als met de inwoner zijn meerdere gesprekken gevoerd en locatiebezoeken geweest. Uiteindelijk is er een gerechtelijke uitspraak geweest waarin de rechter heeft vastgesteld dat er een inrit ligt ter ontsluiting van de kavel van de inwoner en dat er over materialisatie geen afspraken zijn gemaakt:

  Kortom, de uitspraak was duidelijk. Daarnaast is er sprake van twee kavels in eigendom van de inwoner. Waarvan één kavel valt binnen het ontwikkelgebied en de andere kavel niet. Hij eist dat voor beide een inrit wordt aangelegd door ontwikkelaar. De inwoner heeft de uitspraak naast zich neergelegd en bleef bij herhaling terugkomen met de vraag wie de inrit moest aanleggen. Uiteindelijk is ervoor gekozen dat in het verlengde van de aanleg van het voetpad ook de inritten worden aangelegd voor alle inwoners binnen het nieuwbouw plangebied. Dus volgens ons is dit de oplossing.

  Paddock:
  Op het perceel werd een paddock gerealiseerd. Naar aanleiding van de werkzaamheden die hier werden uitgevoerd is een verzoek om handhaving binnengekomen. Vanwege dit verzoek is een toezichthouder van de gemeente ter plaatse geweest om de situatie te bekijken. De situatie is beoordeeld en bleek in strijd met het bestemmingsplan en bij een eerste beoordeling leek de paddock niet te vergunnen. Naar aanleiding daarvan is een brief gestuurd waarin is aangegeven dat sprake is van een overtreding en dat het college voornemens was om handhavend op te treden door het opleggen van een last onder dwangsom. Voordat het college een last onder dwangsom oplegt, wordt altijd de gelegenheid geboden om een zienswijze te geven. Er is zowel telefonisch als schriftelijk contact geweest over het voornemen van het college om handhavend op te treden. Los van dit traject is alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd door de inwoner die uiteindelijk toch is verkregen. Tegen deze vergunning loopt een bezwaarprocedure ingesteld door een omwonende. Omdat alsnog een vergunning is verleend, is het verzoek om handhaving afgewezen en treedt het college niet handhavend op tegen het realiseren van de paddock.

 2. Is het college bereid om proactief het gesprek met betreffende inwoner aan te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen? Zo ja, dan worden we graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zo nee, waarom niet?

  Inrit:
  Er is een oplossing door de aanleg van de inritten op kosten van de gemeente te realiseren. Het gesprek is al opgestart vanuit team Areaalbeheer om hier met de inwoner verder afspraken over te maken.

  Paddock:
  Het dossier vanuit Handhaving rondom de paddock is momenteel afgerond. De officiële bevestiging hiervan vanuit Handhaving richting de inwoner heeft door de hoge werkdruk op zich laten wachten maar is alsnog verstuurd en er is telefonisch contact geweest. Tijdens de handhavingsprocedure is ook, zoals gebruikelijk, contact geweest met de betrokken inwoner. De paddock is immers vergund waardoor niet langer sprake is van een overtreding. Wel loopt er een bezwaarprocedure tegen de verleende vergunning.
  Uiteraard is het college, als de inwoner daar nog behoefte aan heeft, proactief het gesprek aan te gaan. Tijdens het telefonisch contact met de inwoner is aangegeven dat dit vooralsnog niet hoeft.

 3. Wanneer er inwoners met individuele conflicten tussen hen en de gemeente aan het raadscafé deelnemen, is LADA van mening dat de gemeenteraad niet eerst vragen zou moeten hoeven indienen over deze situaties om het college aan te sporen tot proactief handelen om het conflict te proberen op te lossen. Deelt het college deze mening? Zo nee, waarom niet?

  Inrit:
  Deze mening delen wij. Ook zijn hiertoe de nodige inspanningen verricht. Er zijn meermaals keukentafel gespreken gevoerd en de inwoner is ook uitgenodigd door de wethouder om te spreken over een oplossing. Alleen kreeg de inwoner niet het antwoord waarop hij wellicht hoopte. Door nu voor iedereen de inrit aan te laten te liggen is in onze optiek het probleem opgelost.

  Paddock:
  In het algemeen zijn handhavingszaken kwesties waarin een juridisch geschil van inzicht kan bestaan. Immers, wanneer het college handhavend gaat optreden, brengt dat vaak met zich mee dat dit niet als prettig wordt ervaren. Uiteraard doen onze medewerkers wat de kunnen om de betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de situatie en hun rechten. Inzake de paddock speelt er volgens het college geen conflict. Het ging om een handhavingsdossier dat is doorlopen en wat is afgerond. Tegen de vergunning is bezwaar gemaakt maar deze procedure loopt niet tussen de betreffende inwoner en het college.

Algemene Beschouwing Kadernota 2025

Ook dit jaar is er voor gekozen om deze Kadernota gezamenlijk met de gehele raad vorm te geven. Voor deze meerdere werksessies een groot compliment.

Vorig jaar hadden we moeite met het voorsorteren op het ravijnjaar 2026 en het daardoor extra verhogen van de ozb. Onnodig vonden wij! Het is dan ook goed om te zien dat hier dit jaar niet voor gekozen is. Er zat afgelopen jaren heel wat lucht in de begroting en dus vloeide er regelmatig wat in de Algemene reserve.Het betekent dat we als Hollands Kroon best een stootje kunnen opvangen.

Toch wordt er voor gekozen om dit keer “scherper aan de wind te varen”, waarbij je je dan kunt afvragen waarom dit niet eerder gebeurd is?  Efficiënt werken, dan wel kritisch op de uitgaven letten, zou een beginsel moeten zijn.

Scherper aan de wind varen, betekent dit jaar in de kadernota: Ombuigen of wel bezuinigen. De keuzes die gemaakt worden aan ombuigingen, hebben merendeels onze instemming. Toch delen wij de waarschuwingen die tussen de regels staan, zoals de bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen. Dat vinden wij een hoog gehalte aan “wensdenken” hebben. Temeer daar diverse partijen in de gemeenschappelijke regelingen laatst hebben aangegeven juist meer middelen nodig te hebben om hun taken naar een acceptabel niveau te tillen. Dit wordt dus nog wel een “dingetje” om met deze partijen en alle participerende gemeenten tot een akkoord te komen.

Als LDA hebben we wel moeite met twee ombuigingen binnen deze kadernota.

Ten eerste de bezuiniging op de zorg.
Hier wordt 825.000 euro op bezuinigd, met als onderbouwing dat men met minimale inzet zo efficiënt mogelijk wil gaan werken met minimale impact voor de inwoners. Twee vragen aan de wethouder:

 1. Kan zij aangeven waar die “minimale gevolgen “uit zullen bestaan voor de inwoner?
 2. Gezien het substantiële bedrag dat jaarlijks structureel wordt bespaard, zou de conclusie kunnen zijn dat wij de afgelopen jaren elk jaar ruim 800.000 euro teveel hebben betaald nu blijkt dat deze bezuiniging nauwelijks of geen gevolgen voor de inwoners zal hebben? Is dit een realiseerbare besparing, terwijl de zorgbehoefte jaar in jaar uit toeneemt?

De tweede bezuiniging waar wij moeite mee hebben, betreft de Omgevingskwaliteit. Hier wordt 200.000 euro bezuinigd op het onderhoud. Kan de wethouder aangeven welke specifieke plekken er bedoeld worden, waar onderhoud verminderd of niet meer uitgevoerd zal worden? Bent u ook niet van mening dat verrommeling op de loer ligt met het afschalen van onderhoud op groen?

Voor wat nieuw beleid betreft zijn we vooral tevreden dat er meer geld gaat naar de bibliotheken. Er is in het verleden veel op bezuinigd en we zien gelukkig de waardering voor de bibliotheek in de samenleving weer terug keren.

Wat wij wel missen in de Kadernota 2025, is het hebben van een woon-zorgvisie en dus ook een uitwerking in de meerjarenbegroting. Het hebben van een visie hierover, wordt door iedereen onderkent, maar gezien onze vergrijzende populatie ook een must. Een start zou dan ook eigenlijk niet meer moeten plaats vinden, hij zou er al moeten liggen. Immers de woonvisie ligt in concept klaar. Welke ideeën  leven er binnen Hollands Kroon op het gebied van Wonen en Zorg? Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen in je eigen huis is een paar decennia de gedachtegang al dan niet met ondersteuning vanuit de Wmo. Ingezet om de zorgkosten te beteugelen, maar op enig moment heeft dit ook zijn grenzen bereikt. Het wachten op acties in regioverband vertraagt naar onze mening alleen maar het proces, en vaart maken gezien oplopende bouwtijden is wat ons betreft een aandachtspunt voor Wonen en Zorg.

Resumerend kunnen we zeggen, dat het goed is dat de stofkam er door heen gaat, maar wij reken ons niet rijk op enkele onderdelen van deze kadernota.

Henk van Gameren,
fractievoorzitter

Verslag openbare fractievergadering 17-06-2024

Op de goed bezochte vergadering ontstond op een zonnig terras in de Kunsttuin in Winkel na een rondje voorstellen een levendige discussie met de drie insprekers waarbij de inbreng steeds was dat er geen antwoord van gemeente of college komt na gedane toezeggingen naar aanleiding van ontmoetingen of gesprekken.

Herinrichting Koningin Julianalaan, Slootdorp
Inspreekster 1 geeft een samenvatting van haar contacten met de gemeente in het dossier herinrichting Koningin Julianalaan dat voor veel onrust onder bewoners zorgt. Met WOO-verzoeken heeft zij de onderzoeksrapporten van de omgevingsdienst (2021) en MANN (2023) gekregen waaruit duidelijk blijkt dat er een verontreiniging is met PAKs en sanering noodzakelijk is.
Gemeente ontkent dat daar sprake van is. Inmiddels zijn de werkzaamheden tot nader order opgeschort. Wachten is op de beantwoording van de vragen die LDA hier over gesteld heeft.

Opvang asielzoekers in hotel Van der Valk, Wieringerwerf
Inspreekster 2 heeft tijdens de bijeenkomst waarin de gemeente inwoners geïnformeerd heeft over de komst van asielzoekers in hotel Van der Valk de situatie rond het tunneltje onder de A7 benoemd wat door de aanwezigen breed gedragen werd. De burgemeester heeft toen de toezegging gedaan tot een nader gesprek maar is dit niet nagekomen. De beantwoording van de LDA gestelde vragen, waarin de zorg onder de inwoners benadrukt wordt, gaat hier aan voorbij. Besloten is dat LDA dit zal agenderen op de vergadering van de werkgroep asielopvang op woensdag 19 juni.

Energie Middenmeer?
Inspreker 3 doet kort verslag van een bijeenkomst waar partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van windparken op zee en de productie van waterstof, zoals Tennet, ministerie van EZ, datacenters. Ieder gaat zijn eigen gang, er is geen geen samenwerking. Wij worden er op gewezen alert te zijn want de ontwikkelingen om Middenmeer tot energie hub aan te wijzen zullen grote gevolgen hebben. “Hebben wij er wel voordeel van?”, vraagt hij zich af.

Losloop plek voor honden
De losloop plek voor honden in Wieringerwerf is er niet meer. De gemeente verwijst bewoners naar de plek in park de Meent in Winkel. Daar moet je met de auto er naar toe, niet erg duurzaam. LDA zal er vragen over stellen.

Westfriesedijk
LDA heeft in oktober vragen gesteld over het onderhoud aan de Westfriesedijk tussen Winkel en Kolhorn. Er waren klachten bij de fractie gekomen door fietsers die overlast ondervonden van het slechte wegdek dat gaten bevatte. Inmiddels zijn er werkzaamheden unitgevoerd die dit enigszins verholpen hebben.

Raadscafé
De locatie van het raadscafé op 13 juni was voetbalkantine van ZAP in Breezand. De voetbalvereniging heeft het door dalend ledental moeilijk en vraagt om meer woningbouw in Breezand. Dat moet weer aanwas voor de verenigingen opleveren voor een gezonde toekomst. Het bouwen van woningen aan de Molenvaart tegenover winkelcentrum Molensluis werd ook aan de orde
gesteld. Raadsleden uit Schagen waren aanwezig om te ervaren hoe het raadscafé werkt. Zij reageerden enthousiast en willen het ook in Schagen gaan invoeren. Zelf gaven zij uitleg over de goede ervaringen die Schagen heeft met het burgerberaad.

Raadsagenda
De kadernota, waarin de gemeenteraad de kaders vast stelt voor het opstellen van de begroting, staat in het teken van mogelijke bezuinigingen die kunnen voortvloeien uit de aangekondigde korting op de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Voorlopig zullen tegenvallers uit de algemene reserve gedekt worden. De nota toont daardoor weinig ambities. De aangekondigde verdere verhoging van de OZB met 5% komt te vervallen waardoor de OZB niet verhoogd. Aandachtspunten zijn communicatie, waar positief over gesproken wordt. Dat kunnen wij niet delen, onze ervaringen zijn anders. Op het budget voor onderhoud openbare ruimte wordt bezuinigd, wat niet de instemming van LDA heeft. Positief is het uittrekken van extra geld voor het instellen van veilige schoolroutes en bibliotheken.

Geplaatst in OFV

LDA luistert

LDA houdt maandag 17 juni een openbare fractievergadering in de Kunsttuin Winkel, Limmerschouw 51, 1731 NJ Winkel, aanvang 19.30 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 20 juni wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractie@ldahollandskroon.nl

Geplaatst in OFV

LDA stelt vervolgvragen over situatie voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Afgelopen week ontvingen wij de beantwoording van onze Politieke Vragen over de situatie in de voormalige Harmonie in Hippolytushoef, waarvoor dank.
De beantwoording roept bij onze fractie een aantal vragen op.

 1. In de beantwoording op de vraag over de 9e woonunit geeft u aan dat er geen sprake is van zelfstandige woonvoorzieningen. In deze unit bevindt zich wel een badkamer en bedden.
  De 9e woonunit is op geen enkele manier verbonden met woning 1a, en heeft ook een eigen ingang. De eigenaar van het pand refereert zelf ook aan appartement 9 op de kooptekeningen die voor het
  raam hingen. Wanneer is er volgens het college dan sprake van zelfstandige woonvoorzieningen? 
 2. Is het college het met ons eens dat een ruimte zonder zelfstandige woonvoorzieningen, desalniettemin wel als zelfstandige woonruimte gebruikt kan worden?
  Het gaat om huisvesting voor arbeidsmigranten; die worden dikwijls onder slechtere omstandigheden gehuisvest.
 3. Op de adressen Kerkplein 1a en 1c zijn volgens het college geen inschrijvingen bekend, maar omwonenden bevestigen dat er wel mensen wonen, die bovendien regelmatig overlast
  veroorzaken. Heeft het college zicht op de personen die hier wonen? Zo nee, waarom niet?
 4. Wij hebben bevestigd gekregen dat appartement 1a of woonunit 9 (dit is vanbinnen niet goed te beoordelen) van binnen de opstelling heeft van een slaapzaal, met ongeveer 8
  eenpersoonsbedden waar mannen in slapen. Heeft de toezichthouder dit in een van zijn/haar regelmatige controles ook geconstateerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiermee gedaan? 
 5. Op het adres Kerkplein 1d zijn 6 personen ingeschreven. Wij vragen ons af wat de gezinssamenstelling is. Aan de achterkant van dit appartement zitten regelmatig 6 mannen en 2
  vrouwen te barbecueën. Dit doet vermoeden dat er geen sprake is van één huishouden. 
 6. U geeft aan dat het opvragen van huurcontracten een bevoegdheid is van de toezichthouders, en dat zij gebruik maken van deze bevoegdheden. Enkele bewoners hebben bevestigd dat hun
  huurcontracten van korte duur zijn, soms maar 2 maanden. Dit zou ook verklaren waarom er regelmatig nieuwe bestelbusjes met buitenlandse mannen arriveren. Is het college op de hoogte hiervan? 
 7. Is het college met ons eens dat dit geen wenselijke vorm van bewoning is, en niet bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk? 
 8. U geeft aan dat er twee keer een overtreding is geconstateerd, en dat er bij de volgende overtreding sprake zal zijn van inwerkingtreding van een dwangsom. De laatste overtreding is alweer enige tijd geleden, maar er is niets aan de situatie veranderd, anders dan dat de groep buitenlandse mannen regelmatig rouleert. Wij nemen aan dat de toezichthouder, na de tweede overtreding, zeer regelmatig langs gaat ter controle. Heeft de toezichthouder de afgelopen weken overtredingen geconstateerd? 
 9. U stelt: ’ In de rechtspraak wordt het hebben van een Nederlandse nationaliteit niet als een vereiste benoemd om een huishouden te kunnen vormen.’De gemeente heeft echter wel altijd gesteld dat de woningen niet gebruikt mogen worden voor huisvesting van arbeidsmigranten. In de uitspraak van de voorzieningenrechter wordt het feit dat de gemeente dit duidelijk heeft aangegeven ook aangehaald als argument waarom legalisatie niet aan de orde kan zijn. Ook wordt een onevenredige belangenschading van de eigenaar van tafel geveegd omdat de het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning geen ruimte bieden huisvesting van arbeidsmigranten.

  Gezien de uitspraak van de rechter, is het college het met ons eens dat het feit dat er arbeidsmigranten in het pand wonen, ongeacht of zij een huishouden vormen, illegaal is? Zo nee, waarom niet?

   

 10. U geeft aan dat er 20 fixi meldingen zijn geweest in de afgelopen 12 maanden, en dat de boa’s deze meldingen oppakken door drie keer langs te rijden om de overlastgever te treffen. Dit zou betekenen dat de boa’s 60 keer gezien hebben hoe de woonsituatie in het pand eruit ziet. Hoe staan de boa’s in contact met de toezichthouders? Zo ja, waarom is de illegale bewoning dan niet eerder stopgezet? Zo nee, waarom niet?
 11. Kan het college zich voorstellen dat de omwonenden het gevoel hebben dat hun zorgen niet serieus genomen worden, gezien het feit dat de illegale bewoning en bijbehorende overlast al lange tijd voortduurt?
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.