Verslag fractievergadering

Maandag 21 juni kwam de fractie bijeen in Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel. De eerste keer dit jaar dat fysiek vergaderen weer mogelijk was.
Daarmee komt een einde aan de periode dat er alleen maar digitaal vergaderd mocht worden, hetgeen voor ons geen optie was. De agenda’s van de vier raadsvergaderingen
waarmee dit politieke jaar afgesloten wordt, werden behandeld.

Regionale Energie Strategie
De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN) 1.0 is door de regio opgesteld. Na besluitvorming door de gemeenteraden in Noord-Holland Noord wordt de RES 1.0 NHN aangeboden aan het Nationaal Programma. De volgende stap is het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma. In het hele land, ook in onze eigen regio, ontstaat veel weerstand onder de bevolking door een gebrekkige participatie waardoor er weinig draagvlak is voor de RES. Plaatsen van grote windmolens en zonneweides op land zal tot veel verzet leiden. Wij blijven vasthouden aan ‘zon op dak’, de enige optie die voor LDA bespreekbaar is. Met het windpark in de Wieringermeer heeft Hollands Kroon ruimschoots voldaan aan de gestelde taak. Wij wijzen het plan om zonnepanelen te installeren op eilanden in het IJsselmeer. Dit wordt genoemd in samenhang met de ontwikkeling van de Wieringer hoek. In Medemblik is een petitie gestart om zich hier tegen uit te spreken. Ook de natuurorganisatie en Landschap Noord-Holland wijzen het af.
Natuurontwikkeling in samenhang met aanleg van zonneweides is een onbegaanbare weg.

LDA zal niet instemmen met het voorstel zoals dat er nu ligt.

Transitievisie warmte

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente voor het eind van 2021 een transitievisie warmte heeft. Hierin wordt beschreven hoe Hollands Kroon de overstap naar groene energie zou kunnen maken. Het is een mooi stuk dat de basis is om tot een uitvoeringsprogramma te komen.

LDA kan er mee instemmen

Wijziging bestemmingsplan Agriport A7, deelgebied B1
De bestemming van dit gebied is agrarisch. Het college stelt een wijziging van het bestemmingsplan voor om het mogelijk te maken er een datacenter van Microsoft te kunnen realiseren. Dit voorstel was al eerder geagendeerd maar werd toen door een meerderheid van de oppositiepartijen in het presidium van de agenda gehaald omdat men het nog niet rijp vond voor besluitvorming gezien de vele vragen en onduidelijkheden dier bij hen zijn over de ontwikkelingen rond de datacenters. De coalitie heeft met een
beroep op de gemeentewet een extra raadsvergadering laten uitschrijven op 29 juni met dit onderwerp als enig agendapunt. Ter voorbereiding op deze vergadering is een beeldvormende vergadering uitgeschreven op 17 juni waarin de vele vragen uit raad uitgebreid behandeld zouden worden. Daarvoor werden duidelijke
afspraken gemaakt. Het heeft er niet toe geleid dat deze tot tevredenheid zijn behandeld. De uitgebreide antwoorden zijn pas in de middag van 17 juni ter beschikking gekomen waardoor er onvoldoende tijd om de vergadering goed voor te bereiden. Er was gevraagd om iemand buiten de eigen organisatie aan te trekken om een onafhankelijk oordeel te kunnen vormen over de vragen rond de ruimtelijke ontwikkelingen. Daaraan is niet voldaan. Henk had gevraagd om ook iemand van de provincie uit te nodigen maar deze ambtenaar bleek op de vele vragen rond de rol van de provincie van geen antwoord te kunnen of mogen te geven.
Kortom een onbevredigend verloop van deze beeldvorming. OHK, GL, CU,LDA en Anders! hebben hun ongenoegen hierover aan de griffie kenbaar gemaakt. LDA blijft van mening dat het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan deelgebied B1 niet rijp is voor besluitvorming omdat het nog niet duidelijk is wat de provinciale datacenter strategie voor het beleid in Hollands Kroon gaat betekenen. Wat ook een rol speelt is het proces dat de LTO heeft aangespannen waarin de vraag gesteld wordt wie het bevoegd gezag in dit dossier is, Hollands Kroon of de provincie. Zolang hierover geen uitspraak is, is het volgens LDA niet verstandig om het collegevoorstel te behandelen.

LDA zal dan ook voorstellen het voorstel van de agenda te halen.

Kadernota 2020
In twee sessies heeft de raad de kadernota vastgesteld. Hierin worden de belangrijkste thema’s doelen voor 2020 benoemd welke de uitgangspunten voor het college zijn om de begroting vast te stellen. Een teleurstellend stuk waarin Henk weinig van zijn ingebrachte punten terugziet. Bestuurlijke vernieuwing betekent slechts participatie waarbij inwoners beter betrokken moeten worden. Biodiversiteit mag en het installeren van zonnepanelen hadden scherper geformuleerd mogen worden.

Recycleplan en recycletarief
De Rijksoverheid heeft als doel het restafval per inwoner terug te brengen tot 100 kilo per jaar. In Hollands Kroon bedraagt dit nu 170 kg. Er moeten dus maatregelen genomen worden om dat et bereiken. Het recycleplan om dat te bereiken heeft de goedkeuring van LDA. De afvalheffing wordt niet per gewicht vastgesteld maar aan het aantal keren dat de grijze container ter leging wordt aangeboden. Bij goede afscheiding van het afval zal deze minder aangeboden worden waarmee de inwoners een besparing op de
kosten realiseren.

LDA stemt in met het recycleplan zoals voorgesteld.

Stortplaats Afvalzorg
De fractie heeft informatie gekregen waaruit blijkt dat er op de stortplaats van Afvalzorg in de Wieringermeer restafval van TATA-steel wordt gestort dat verontreinigd is met zwak radioactief afval. Het betreft het isotoop polonium-120 dat ook giftig is.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.