Motie verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

De LDA & Anders! fractie heeft een motie opgesteld waarin het college verzocht wordt om zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap op 15 maart jl. Op basis daarvan te bepalen hoe de dienstverlening m.b.t. de verkiezingen in de toekomst kan worden verbeterd en een persbericht te plaatsen op de website en sociale media van de gemeente, waarin excuus wordt aangeboden aan de inwoners voor het verloop van de verkiezingen.

De bedoeling was om deze motie in te brengen tijdens de raadsvergadering van 23 maart jl.
Uit overleg met ander partijen bleek dat wanneer wij bereid waren om het vragen van excuses te verwijderen dan zouden OHK, SHK, PvdA en D66 de motie mee indienen. Dit verzoek werd ingewilligd waardoor er een meerderheid ontstond. Het CDA zegde toe de motie te kunnen steunen. De VVD vond het vragen om een onderzoek te vergaan en vond een evaluatie voldoende. Groen Links sprak zich niet uit over de motie.
De burgemeester was ook van mening dat er zaken niet goed verlopen zijn en steunde de motie. “We gaan grondig evalueren. Niet alleen de hoeveelheid stembureaus, zoals u stelt in uw motie, maar het gehele verkiezingsproces”. Daarin ook een evaluatie over het besluit geen stemlokalen meer in zorglocaties te plaatsen. Met de toezegging dat de raad een terugkoppeling krijgt was dat voldoende om de motie niet in stemming te brengen.

 

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.