Categorie archieven: Uit de raad

Algemene Beschouwing Kadernota 2025

Ook dit jaar is er voor gekozen om deze Kadernota gezamenlijk met de gehele raad vorm te geven. Voor deze meerdere werksessies een groot compliment.

Vorig jaar hadden we moeite met het voorsorteren op het ravijnjaar 2026 en het daardoor extra verhogen van de ozb. Onnodig vonden wij! Het is dan ook goed om te zien dat hier dit jaar niet voor gekozen is. Er zat afgelopen jaren heel wat lucht in de begroting en dus vloeide er regelmatig wat in de Algemene reserve.Het betekent dat we als Hollands Kroon best een stootje kunnen opvangen.

Toch wordt er voor gekozen om dit keer “scherper aan de wind te varen”, waarbij je je dan kunt afvragen waarom dit niet eerder gebeurd is?  Efficiënt werken, dan wel kritisch op de uitgaven letten, zou een beginsel moeten zijn.

Scherper aan de wind varen, betekent dit jaar in de kadernota: Ombuigen of wel bezuinigen. De keuzes die gemaakt worden aan ombuigingen, hebben merendeels onze instemming. Toch delen wij de waarschuwingen die tussen de regels staan, zoals de bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen. Dat vinden wij een hoog gehalte aan “wensdenken” hebben. Temeer daar diverse partijen in de gemeenschappelijke regelingen laatst hebben aangegeven juist meer middelen nodig te hebben om hun taken naar een acceptabel niveau te tillen. Dit wordt dus nog wel een “dingetje” om met deze partijen en alle participerende gemeenten tot een akkoord te komen.

Als LDA hebben we wel moeite met twee ombuigingen binnen deze kadernota.

Ten eerste de bezuiniging op de zorg.
Hier wordt 825.000 euro op bezuinigd, met als onderbouwing dat men met minimale inzet zo efficiënt mogelijk wil gaan werken met minimale impact voor de inwoners. Twee vragen aan de wethouder:

  1. Kan zij aangeven waar die “minimale gevolgen “uit zullen bestaan voor de inwoner?
  2. Gezien het substantiële bedrag dat jaarlijks structureel wordt bespaard, zou de conclusie kunnen zijn dat wij de afgelopen jaren elk jaar ruim 800.000 euro teveel hebben betaald nu blijkt dat deze bezuiniging nauwelijks of geen gevolgen voor de inwoners zal hebben? Is dit een realiseerbare besparing, terwijl de zorgbehoefte jaar in jaar uit toeneemt?

De tweede bezuiniging waar wij moeite mee hebben, betreft de Omgevingskwaliteit. Hier wordt 200.000 euro bezuinigd op het onderhoud. Kan de wethouder aangeven welke specifieke plekken er bedoeld worden, waar onderhoud verminderd of niet meer uitgevoerd zal worden? Bent u ook niet van mening dat verrommeling op de loer ligt met het afschalen van onderhoud op groen?

Voor wat nieuw beleid betreft zijn we vooral tevreden dat er meer geld gaat naar de bibliotheken. Er is in het verleden veel op bezuinigd en we zien gelukkig de waardering voor de bibliotheek in de samenleving weer terug keren.

Wat wij wel missen in de Kadernota 2025, is het hebben van een woon-zorgvisie en dus ook een uitwerking in de meerjarenbegroting. Het hebben van een visie hierover, wordt door iedereen onderkent, maar gezien onze vergrijzende populatie ook een must. Een start zou dan ook eigenlijk niet meer moeten plaats vinden, hij zou er al moeten liggen. Immers de woonvisie ligt in concept klaar. Welke ideeën  leven er binnen Hollands Kroon op het gebied van Wonen en Zorg? Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen in je eigen huis is een paar decennia de gedachtegang al dan niet met ondersteuning vanuit de Wmo. Ingezet om de zorgkosten te beteugelen, maar op enig moment heeft dit ook zijn grenzen bereikt. Het wachten op acties in regioverband vertraagt naar onze mening alleen maar het proces, en vaart maken gezien oplopende bouwtijden is wat ons betreft een aandachtspunt voor Wonen en Zorg.

Resumerend kunnen we zeggen, dat het goed is dat de stofkam er door heen gaat, maar wij reken ons niet rijk op enkele onderdelen van deze kadernota.

Henk van Gameren,
fractievoorzitter

Uitkomsten onderzoek vestiging datacenters in Hollands Kroon

Maandagavond 11 maart was er een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis waarbij de uitkomsten van het onderzoek naar de vestiging van datacenters in Hollands Kroon werden besproken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Berenschot. Hoewel de onderzoekers geen formele misstanden ontdekten in het dossier, waren zij wel van mening dat het heeft geschort aan actieve communicatie tussen college en raad en was er sprake van een kleine kliek van mensen die zich bezig hield met dit onderwerp. Daarnaast was er geen oog voor de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Hierdoor kon het debat over de vestiging van datacenters escaleren. De belangrijkste vraag: ‘Willen we dit wel?’ werd niet gesteld.

LDA onderschrijft de conclusies van het onderzoek. Als er sprake was geweest van duidelijke communicatie, transparantie en vroegtijdige inspraak voor de inwoners van de Wieringermeer, was de situatie niet zo geëscaleerd als nu het geval is. Op kritische punten is er sprake geweest van misleidende informatie, en een gebrek aan samenwerking tussen verschillende (bestuurs)lagen. Belangrijke lessen voor de toekomst.

Lees een verslag van gisteravond in dit gratis artikel van het Noord-Hollands Dagblad:

Kaart van Hollands Kroon werd stilletjes gewijzigd zodat techgiganten mega-datacenters konden bouwen | Noordhollands Dagblad

En kijk voor een grondigere analyse door voormalig journalist van Regio Noordkop, Stijn Vos, op Binnenlands Bestuur:

Onwrikbaar bestuur liet vestiging datacenters escaleren (binnenlandsbestuur.nl)

Daan Pruimboom

LDA-motie ‘Kernenergie in de regio’ wordt weggestemd door de coalitie

Donderdag 15 februari heeft LDA samen met het CDA een motie ingediend die ertoe oproept om in regionaal verband onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor plaatsing van een kleine kernreactor (SMR) in de Kop van Noord-Holland. Den Helder en enkele gemeentes in de West-Friesland hebben al eerder een soortgelijke motie aangenomen, dus er ligt een mooie kans voor ons als gemeente Hollands Kroon om in regionaal verband aan te haken. Immers, zelfs een kleine kerncentrale wekt genoeg energie op om een groot deel van de regio van stroom te voorzien. In 2022 dienden LDA, OHK en VVD al eens een motie in om kernenergie onderdeel te laten uitmaken van de regionale energiestrategie (RES). Deze motie haalde het toen niet, maar met de huidige verhoudingen in de raad was er een goede kans dat er nu wel genoeg animo voor deze motie zou zijn. De motie roept immers ook enkel maar op tot aanhaken bij het onderzoek.

Tot onze verbazing was de sfeer bij OHK volledig gekanteld. Hoewel het grootste deel van de fractie bekend voorstander is van kernenergie, stemde dit keer de hele fractie, op Lars Ruiter na, tegen de motie. De argumentatie hierachter was onduidelijk; OHK gaf aan moeite te hebben met de verwoording van de motie. Het CDA vroeg hierop wat de indieners aan de motie zouden kunnen aanpassen zodat OHK in kon stemmen, maar hierop kwam geen reactie. Er kwam ook geen duidelijke stemverklaring. De hele fractie behalve Ruiter gaf als verklaring: ‘voor kernenergie, maar tegen deze motie’. Ook de rol van D66 en Anders! waren bijzonder. D66 gaf aan met open blik naar kernenergie te kijken en het als potentieel onderdeel van de energiemix te zien, maar besloot toch tegen te stemmen. Anders!, wiens raadslid in de provinciale staten namens BBB groot voorstander is van kernenergie, stemde ook tegen zonder stemverklaring.

De reactie van wethouder Peters op deze motie was behoorlijk verontrustend. Ondanks dat er kort geleden 4 nieuwe beleidsadviseurs duurzaamheid zijn aangenomen en het team nu uit 8 personen bestaat, gaf zij aan geen ambtelijke capaciteit te hebben om deze motie uit te voeren. Peters gaf aan dat zij heel druk zijn met alle andere energieprojecten, waaronder zonne-atollen. Bijzonder, aangezien de raad duidelijk heeft aangegeven geen voorstander te zijn van zonne-atollen.

Aan het eind van de avond bleken alleen LDA, CDA, VVD en één lid van OHK voor de motie te stemmen, en bleven de rijen in de coalitie stevig gesloten. Van GroenLinks, PvdA en SHK was bekend dat zij geen voorstander zijn van kernenergie, maar de rol van D66 en met name OHK doet vermoeden dat er in de coalitie druk is uitgeoefend om deze motie niet te steunen. Een kwalijke zaak.

Wordt vervolgd!

Daan Pruimboom
Steunfractielid LDA

Raadsvergadering Hollands Kroon in 8 minuten, motie SMR aangehouden

Anna Paulowna – De raadsvergadering van januari in Hollands Kroon was weer een recordpoging qua snelheid. Burgemeester Rian van Dam opende om 20.06 en de sluiting was al om 20.14, waarmee de raadsvergadering effectief acht minuten geduurd had om slechts enkele hamerpunten af te tikken.

De fractie van LDA had vooraf een motie aangekondigd over een Small Modular Reactor (SMR), maar vanwege technische problemen met de uitzending en de beeldregistratie werd besloten de motie niet in te dienen, maar aan te houden tot de volgende vergadering. Er was immers vanwege de zeer ontspannen agenda van slechts enkele hamerpunten ook geen pers aanwezig en daarmee zouden inwoners ook geen kennis kunnen nemen van de strekking van de motie. Dat was onwenselijk, aldus fractiesecretaris Peter Couwenhoven. “Inwoners hebben er recht op te weten hoe de politieke partijen in Hollands Kroon denken over een kleine reactor in de regio Noord Holland-Noord.”

Lees het volledige artikel op:
https://www.regionoordkop.nl/26/01/2024/raadsvergadering-hollands-kroon-in-8-minuten-motie-smr-aangehouden/

LDA stemt tegen verhoging OZB, oplopend naar 10%

Hoewel de begroting met een positief saldo van € 1,3 miljoen sluit en de algemene reserve € 33 miljoen bedraagt is een ozb verhoging met 5% boven de inflatiecorrectie van 3% opgenomen met de vermelding dat voor 2025 opnieuw een verhoging van 5% volgt. Daarmee komt de totale verhoging uit op 10%. Volgens het college nodig omdat de uitkering uit het gemeentefonds van 2026 omlaag dreigt te gaan en de daardoor dreigende tekorten opgevangen kunnen worden. Zeker is deze aangekondigde korting niet en het is maar de vraag hoe een nieuwe regering daar over denkt. Vanuit de vereniging Nederlandse Gemeenten is heftig verzet tegen de aangekondigde maatregel.
Gezien de gezonde financiële positie van Hollands Kroon ziet LDA nog geen noodzaak om de ozb te verhogen. Beter is af te wachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren met de uitkering uit het gemeentefonds en welke maatregelen er genomen moeten worden, waarbij voor LDA primair gekeken moet worden naar mogelijke bezuinigingen.
Met de VVD werd een amendement ingediend om de voorgestelde verhoging uit de begroting te schrappen. Dit amendement kreeg geen steun waarna beide partijen de begroting afwezen en tegen stemden.

Tijdelijke huisvesting statushouders, Oekraïners en spoedzoekers

LDA heeft als enige fractie tegen dit voorstel gestemd, hoewel in het verslag van de raadsvergadering van 19 oktober staat vermeld dat de stemuitslag 100% is en LDA ook bij de voorstemmers wordt genoemd.

LDA heeft uitgesproken het goed te vinden dat er voor deze doelgroepen huisvesting gecreëerd wordt maar niet op deze locatie in de hoek van de Hoornseweg/A7 in Middenmeer. De geluidsoverlast van de A7 en fijnstof in de lucht maken deze plek niet geschikt voor ook tijdelijke bewoning. Op deze plek mag volgens de normen niet gebouwd worden voor permanente bewoning maar voor tijdelijke bewoning gelden die normen niet. Op de website van de GGD staat het advies om minstens 150 meter vanaf een snelweg te bouwen om een acceptabele luchtkwaliteit te hebben.

Hollands Kroon is qua oppervlakte een van de grootste gemeenten van het land. Het moet toch mogelijk zijn om geschiktere locaties te vinden voor deze tijdelijke huisvesting.

Tweespalt in Hollands Kroon over zonneparken

Schager Courant 22 september 2023

Anna Paulowna: De getuigenissen waren voorbereid, de messen geslepen. En toen werd de planning voor de gemeenteraad van Hollands Kroon donderdagavond op het laatst aangepast en bleef de Strategie Duurzaamheid 2023-2026 voorlopig voor wat het was: een agendapunt.
Reden: binnen de coalitie van OHK, SHK, D66, GroenLinks en PvdA is het op het moment nog ’voer voor discussie’ en dat maakte het volgens Alexander Bügel maar weinig zinvol de materie te bespreken met de rest van de raad.
Volgens Henk van Gameren van LDA verdiende de late annulering ’geen schoonheidsprijs’ en wordt er zodoende een discussie gemeden waar ’best veel’ over te zeggen valt. „Als we gaan dromen, laten we dat dan samen doen”, klonk de romantische uitnodiging van de eenmanspartij.

Duurzaamheid
De geste kan niet los worden gezien van zijn voorgenomen plan de coalitie eens flink aan de tand te voelen over duurzaamheid in het algemeen en de genoemde strategie in het bijzonder. Vooral de overweging van zonneparken op landbouwgrond strijkt het raadslid tegen de haren in, bleek uit een bericht dat hij in de dagen voor de raad de wereld had ingestuurd. In het kader van ’u vraagt, wij draaien’ kreeg Van Gameren alsnog de discussie waar hij op hoopte, zij het in een andere vorm. Dit nadat Pieter de Jong van OHK en Jip Pankras van SHK een motie indienden om de Regionale Energiestrategie (RES) bij te schaven. Volgens de heren brokkelt het draagvlak voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer af.
En laat de RES nu juist déze locatie als zoekgebied te hebben aangemerkt.Zaak om de huidige RES niet langer in ere te houden, klonk hun redenatie.
GroenLinks en D66 merkten op dat Hollands Kroon niet in haar piere-eentje over het IJsselmeer gaat en dat het maar zeer de vraag is wat het doet met de onderhandelingspositie. Desalniettemin stemde de raad met een meerderheid voor een afkeurend signaal richting de groene plannen en bleek met de instemmende fracties van OHK en SHK waar binnen de huidige coalitie voer voor discussie vandaan komt.

LDA wil geen zonneweides op agrarische grond

In de Strategie duurzaamheid 2026 wordt een opening geboden om te onderzoeken of het plaatsen van zonneweiden op agrarische grond tot de mogelijkheden behoort. Dit doet geen recht aan amendement A 2020 02, dat op 27 februari 2020 is ingediend door VVD, SHK, LDA, Anders! en OHK om realisatie van zonneweides op agrarische grond niet mogelijk te maken. LDA blijft van mening dat dit een niet gewenste ontwikkeling is, mede door de grote impact die het zal hebben op het open landschap in Hollands Kroon. Dit amendement is destijds aangenomen. LDA zal het volgende amendement indienen:
De energietransitie krijgt vorm met aandacht voor het landschap en met begrip voor de overlast die veel inwoners nu al ervaren. Om die reden kiest de gemeente Hollands Kroon ervoor om volledig in te zetten op zon op dak, en wordt agrarische grond buiten beschouwing gehouden waar het gaat om zonneparken.

Amendement voor het herstellen van de biodiversiteit in de bermen

Met de biodiversiteit in Hollands Kroon is het slecht gesteld. Met het instellen van het Deltaplan Biodiversiteit is een aanzet gegeven voor een actief beleid om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Om dit verantwoord uit te voeren en tot een succes te maken is het noodzakelijk dat er deskundigheid in de organisatie van Hollands Kroon komt.
In de donderdag door de raad te behandelen Strategie duurzaamheid 2023-2026 worden wel actiepunten benoemd om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren maar concrete maatregelen hoe dat te bereiken ontbreken. Bermen vormen de schakel tussen deze gebieden en moeten daarom een aandachtspunt zijn in het herstellen en versterken van landschapselementen.
LDA zal een amendement indienen waarin specifiek aandacht gevraagd wordt voor het herstellen van de biodiversiteit in de bermen.
Het onderhoud van de bermen zou overgedragen kunnen worden aan de groenploegen van Landschap Noord-Holland, die daar ervaring mee hebben.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.