Verslag openbare fractievergadering 20-11-2023

Gebiedsregisseurs
Deze zijn op 9 november in een beeldvormende vergadering voorgesteld, waarbij inzicht is gegeven over de taakstelling en uitvoering daar van. Veel blijft onduidelijk over de nut en noodzaak van de functies. LDA trekt de conclusie dat de gebiedsregisseurs vooral bestaande functies gaan dubbelen. Zij worden het aanspreekpunt voor de inwoners, maar zijn de kernbeheerders en dorpsraden niet de aanspreekpunten? Er zijn toch al gebiedswethouders aangesteld? Het frustreert goedlopende initiatieven die vanuit inwoners en organisaties opgezet zijn. Daar hebben we geen gebiedsregisseurs voor nodig. Het programma Leefbaarheid kleine kernen, aangestuurd door Wonen plus Welzijn, is daar een goed voorbeeld van met als resultaat dat er dorpsraden zijn opgericht in Middenmeer en Hippolytushoef en die in Kreileroord nieuw leven is ingeblazen met een positief resultaat voor het dorp. Conclusie: De coalitie heeft voor € 400.000 vier overbodige functies gecreëerd zonder een heldere visie wat de meerwaarde voor de inwoners zal zijn. Moet daarvoor de ozb verhoogd worden?

Hotel Waddenpoort
Binnen het programma Waddenpoort Den Oever wordt De Strip ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is een hotel/restaurant. Deze ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan. Het college vraagt de raad zich er over uit te spreken voordat er verdere stappen ondernomen worden. LDA vraagt zich af of er wel behoefte is aan een dergelijke accommodatie. Alles afwegende heeft de fractie geen bedenkingen. Het is aan de bewoners van Den Oever om zich er over uit te spreken.

Verordening fysieke leefomgeving
In december 2021 is de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. Door uitstel van de Omgevingswet is actualisatie nodig. Voorgesteld wordt de Verordening fysieke leefomgeving van 16 december 2021 in te trekken en volledig opnieuw vast te stellen. Zo is het stuk aangepast op bijvoorbeeld Iepziekte, de Alcoholwet en het besluit activiteiten leefomgeving. Hoewel er onduidelijke formuleringen in de tekst voorkomen zal LDA instemmen met de nieuwe verordening. Vooral de bomenlijst kan zijn goedkeuring krijgen vanwege het kapbeleid en de bestrijding van de iepziekte.

Bankjes komen terug
Mededeling van wethouder Peeters dat de bankjes teruggeplaatst worden bij het Winkelhart Niedorp, op de plek van de ambulante handel. Onduidelijk waar dat dan is, waarschijnlijk langs het Hoefje. De fractie vraagt zich wel af of dat een geschikte plek is.

Raadscafé
Twee bestuursleden van Veilig Verkeer afdeling Wieringerland brachten de onveiligheid van de verbindingsweg tussen Slootdorp en Westerland onder de aandacht. Vracht verkeer rijdt niet via de A7 naar Wieringen maar neemt bij Wieringerwerf de afslag naar Slootdorp om via de Slootweg naar Westerland te rijden. Een ongewenste route. Bewoners van de Graslaan spraken hun zorgen uit over de plannen van de tennisvereniging om padelbanen te bouwen. Zij vrezen vooral geluidsoverlast gezien de ervaring op andere plaatsen. Resultaten van metingen opvragen om een goed oordeel te kunnen vormen. Wijziging bestemmingsplan buitengebied Niedorp-Zuid is door bewoners van de Leijerdijk onder de aandacht gebracht. Een eerder plan om de bouw van een loods toe te staan is na bezwaren van bewoners door de Raad van State nietig verklaard. Het college is voornemens een nieuwe aanvraag te honoreren. Omwonenden spreken zich er opnieuw tegen uit. LDA heeft destijds tegen gestemd omdat het een ernstige aantasting is van het open gebied van Nieuwe Niedorp tot Verlaat en blijft zich tegen de wijziging uit spreken.

Windturbines langs Westfriesedijk?
In de gemeente Opmeer zijn grootschalige plannen voor de aanleg van zonneweides waartegen veel verzet is. Opmeer overweegt nu als compensatie voor minder oppervalk zonneweides windturbines te plaatsen langs de Westfriesedijk. LDA vindt dat een niet gewenste ontwikkeling gezien de dichtheid van windturbines in de Wieringermeer en Groetpolder.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.