Categorie archieven: OFV

Verslag openbare fractievergadering 17-06-2024

Op de goed bezochte vergadering ontstond op een zonnig terras in de Kunsttuin in Winkel na een rondje voorstellen een levendige discussie met de drie insprekers waarbij de inbreng steeds was dat er geen antwoord van gemeente of college komt na gedane toezeggingen naar aanleiding van ontmoetingen of gesprekken.

Herinrichting Koningin Julianalaan, Slootdorp
Inspreekster 1 geeft een samenvatting van haar contacten met de gemeente in het dossier herinrichting Koningin Julianalaan dat voor veel onrust onder bewoners zorgt. Met WOO-verzoeken heeft zij de onderzoeksrapporten van de omgevingsdienst (2021) en MANN (2023) gekregen waaruit duidelijk blijkt dat er een verontreiniging is met PAKs en sanering noodzakelijk is.
Gemeente ontkent dat daar sprake van is. Inmiddels zijn de werkzaamheden tot nader order opgeschort. Wachten is op de beantwoording van de vragen die LDA hier over gesteld heeft.

Opvang asielzoekers in hotel Van der Valk, Wieringerwerf
Inspreekster 2 heeft tijdens de bijeenkomst waarin de gemeente inwoners geïnformeerd heeft over de komst van asielzoekers in hotel Van der Valk de situatie rond het tunneltje onder de A7 benoemd wat door de aanwezigen breed gedragen werd. De burgemeester heeft toen de toezegging gedaan tot een nader gesprek maar is dit niet nagekomen. De beantwoording van de LDA gestelde vragen, waarin de zorg onder de inwoners benadrukt wordt, gaat hier aan voorbij. Besloten is dat LDA dit zal agenderen op de vergadering van de werkgroep asielopvang op woensdag 19 juni.

Energie Middenmeer?
Inspreker 3 doet kort verslag van een bijeenkomst waar partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van windparken op zee en de productie van waterstof, zoals Tennet, ministerie van EZ, datacenters. Ieder gaat zijn eigen gang, er is geen geen samenwerking. Wij worden er op gewezen alert te zijn want de ontwikkelingen om Middenmeer tot energie hub aan te wijzen zullen grote gevolgen hebben. “Hebben wij er wel voordeel van?”, vraagt hij zich af.

Losloop plek voor honden
De losloop plek voor honden in Wieringerwerf is er niet meer. De gemeente verwijst bewoners naar de plek in park de Meent in Winkel. Daar moet je met de auto er naar toe, niet erg duurzaam. LDA zal er vragen over stellen.

Westfriesedijk
LDA heeft in oktober vragen gesteld over het onderhoud aan de Westfriesedijk tussen Winkel en Kolhorn. Er waren klachten bij de fractie gekomen door fietsers die overlast ondervonden van het slechte wegdek dat gaten bevatte. Inmiddels zijn er werkzaamheden unitgevoerd die dit enigszins verholpen hebben.

Raadscafé
De locatie van het raadscafé op 13 juni was voetbalkantine van ZAP in Breezand. De voetbalvereniging heeft het door dalend ledental moeilijk en vraagt om meer woningbouw in Breezand. Dat moet weer aanwas voor de verenigingen opleveren voor een gezonde toekomst. Het bouwen van woningen aan de Molenvaart tegenover winkelcentrum Molensluis werd ook aan de orde
gesteld. Raadsleden uit Schagen waren aanwezig om te ervaren hoe het raadscafé werkt. Zij reageerden enthousiast en willen het ook in Schagen gaan invoeren. Zelf gaven zij uitleg over de goede ervaringen die Schagen heeft met het burgerberaad.

Raadsagenda
De kadernota, waarin de gemeenteraad de kaders vast stelt voor het opstellen van de begroting, staat in het teken van mogelijke bezuinigingen die kunnen voortvloeien uit de aangekondigde korting op de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Voorlopig zullen tegenvallers uit de algemene reserve gedekt worden. De nota toont daardoor weinig ambities. De aangekondigde verdere verhoging van de OZB met 5% komt te vervallen waardoor de OZB niet verhoogd. Aandachtspunten zijn communicatie, waar positief over gesproken wordt. Dat kunnen wij niet delen, onze ervaringen zijn anders. Op het budget voor onderhoud openbare ruimte wordt bezuinigd, wat niet de instemming van LDA heeft. Positief is het uittrekken van extra geld voor het instellen van veilige schoolroutes en bibliotheken.

Geplaatst in OFV

LDA luistert

LDA houdt maandag 17 juni een openbare fractievergadering in de Kunsttuin Winkel, Limmerschouw 51, 1731 NJ Winkel, aanvang 19.30 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 20 juni wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractie@ldahollandskroon.nl

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractie vergadering 13-05-2024 in de Meerbaak, Middenmeer

De raadsagenda kende twee punten op de oordeel vormende agenda, de jaarrekening 2023 die sluit met een positief saldo van € 3.146.188,- en de eerste bestuursrapportage. Het leverde geen discussie op. Daardoor ontstond er volop ruimte voor levendige discussies over een aantal bij de fractie aangekaarte lokale onderwerpen.

Herinrichting Koningin Julianalaan, Slootdorp
Bewoners van de Koningin Julianalaan hebben een brief ontvangen waarin gemeld wordt dat op 1 juni met de werkzaamheden begonnen wordt. Dit zorgt voor onrust in de buurt omdat de brief geen duidelijkheid geeft wat er gaat gebeuren met de plek in de steeg tussen de Koningin Julianalaan en Kerkstraat waar een verontreiniging met PAK (polyaromatische koolwaterstoffen) is geconstateerd. In het rapport met de resultaten van het door MANN uitgevoerde bodemonderzoek wordt vermeld dat er een sterke verontreiniging is geconstateerd bij de boring bij peilbuis 23 waar een waarde van 81 mg/kg ds gevonden is met de vermelding dat vanaf 40 mg/kg ds sprake is van een saneringsnoodzaak. Omwonenden maken zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid. LDA heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Onderhoud begraafplaats Zandburen
De fractie heeft een klacht ontvangen over het onderhoud van de begraafplaats en heeft contact gezocht met portefeuillehouder Lilian Peters. Zij geeft aan onvoldoende geld te hebben voor onderhoud en een voorstel om meer geld vrij te maken is door de directie afgewezen. Zij adviseert de fractie om daar vragen over te stellen.
Dat vindt LDA de verkeerde weg. DE wethouder moet met een begrotingsvoorstel komen waarna de raad zich er over kan uitspreken. Bij de fractie zijn geen klachten over andere begraafplaatsen bekend.

Tunneltje A7, bushalte Wieringerwerf
Bij de ingekomen stukken op de raadsagenda zit een brief waarin de veiligheid van het tunneltje naar de bushalte onder de A7 ter hoogte van Van der Valk ter discussie wordt gesteld. Gevraagd wordt of het mogelijk is om de bushalte te verplaatsen naar de Brinkweg. LDA heeft ook hier vragen over gesteld aan het college.

Verkeerssituatie Meerring, Hippolytushoef
Op deze weg wordt veel te hard gereden, waardoor onveilige situaties ontstaan. De vraag aan de fractie die gesteld werd, wat hier aan te doen.
Het advies werd gegeven om het te melden met de FIXI-app.

Geplaatst in OFV

LDA luistert

LDA houdt maandag 13 mei een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Prof. Ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 23 mei wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 15-04-2024

De fractievergadering in Ons Tweede Huis in Slootdorp was wederom goed bezocht. Een aantal geïnteresseerden die de vorige keer kennis kwamen maken, waren wederom aanwezig. Deze maand hadden we twee insprekers. De raadsagenda was niet heel spannend. Er werd een kinder-burgemeester benoemd, Thijs Winter uit Anna Paulowna. Een leuk initiatief.

Situatie Harmonie, Hippolytushoef
Allereerst kwam mw. Van der Meulen uit Hippolytushoef inspreken over de situatie in de voormalige Harmonie in Hippolytushoef. De eigenaar heeft een vergunning gekregen om 8 koopappartementen te realiseren in het pand. Hij heeft nadrukkelijk géén vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De laatste jaren is er vaak melding gedaan door omwonenden van misstanden. De appartementen zijn niet conform vergunning gerealiseerd, er is sprake van een extra woonunit en er wonen arbeidsmigranten in. Kort geleden heeft de rechter bepaald dat een dwangsom die de gemeente aan de eigenaar heeft opgelegd gehandhaafd blijft. De eigenaar moet dus voldoen aan de verleende vergunning. Ondanks de vele meldingen wordt er heel beperkt gehandhaafd. LDA heeft hierover politieke vragen gesteld, die u op onze website kunt vinden.

Veilige fietsroutes
De tweede inspreker was wederom dhr. Kamst van Veilig Verkeer Nederland. Hij vroeg aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de N240 binnen de kern Slootdorp. Schoolgaande kinderen kunnen hier niet veilig oversteken. Geadviseerd werd om contact op te nemen met de medezeggenschapsraad (MR) van de betreffende school. Een tweede punt van aandacht was de veilige doorfietsroute van Wieringen naar RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen is hier ook in het geding. Dit onderwerp behoudt continue de aandacht van LDA, aangezien dit al lang speelt. Binnenkort komt er een rapport hierover uit.

Onderzoeksrapport datacenters
Het onderzoeksrapport datacenters van Berenschot is 11 maart al met de raad en de pers gedeeld. Het onderwerp stond nu ter bespreking op de raadsagenda inclusief een inhoudelijke reactie van het college. LDA is altijd kritisch geweest op de vestiging van datacenters in Hollands Kroon. We onderschrijven dan ook de conclusies uit het rapport, met name dat er geen oog is geweest voor de veranderende maatschappelijke context. Dit valt te lezen als: de inwoners kregen lucht van wat er stond te gebeuren, protesteerden hiertegen, maar werden niet serieus genoeg genomen.

Bestemmingsplan Westerweg 27, Nieuwe Niedorp
Het gaat om het bouwen van huisvesting voor maximaal 100 arbeidsmigranten gedurende 10 jaar waarna de locatie wordt opgeheven. Tevens wordt er een nieuwe permanente bedrijfswoning gerealiseerd. De initiatiefneemster was ook aanwezig bij het raadscafé van 11 april, om het plan toe te lichten. Dit voorstel is eerder als principeverzoek behandeld in de raad. LDA heeft toen tegen gestemd, omdat het plan niet voldoet aan onze regels voor huisvesting van arbeidsmigranten en het kan leiden tot grote verkeersdrukte op de Westerweg. In principe staan deze argumenten nog steeds, maar het nieuwe plan zit dusdanig goed in elkaar dat we toch besloten hebben om voor te stemmen. De woonunits zien er mooi uit, er is voldoende parkeergelegenheid, en de arbeidsmigranten worden dicht bij hun werk gehuisvest. Ook het tijdelijke karakter van de bewoning heeft bijgedragen aan het verandering van standpunt van LDA.

LDA luistert

LDA luistert
LDA houdt maandag 15 april een openbare fractievergadering in dorphuis Ons Tweede Huis, Pastoor Braakstraat 1, 1774 AD Slootdorp, aanvang, 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 18 april  wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu
Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 18-03-2024

De openbare fractievergadering in het Vikingschip in Den Oever was goed bezocht. Een aantal aanwezigen gaven aan dat zij aanwezig waren om nader kennis te maken met LDA.

Inspreken
Veilig Verkeer Nederland afdeling Wieringerland stelde aan de orde dat er een landelijk discussie gevoerd wordt om gemeenten de bevoegdheid te geven lokaal handhavend te kunnen optreden. VVN Wieringerland juicht dit toe. Het zal de veiligheid in het verkeer doen toenemen. De gemeente is er geen voorstander van en geeft aan onvoldoende capaciteit en deskundigheid in huis te hebben om deze taak er bij te kunnen nemen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor veilige schoolroutes. De contacten van VVN met de gemeente zijn onveranderlijk slecht.

‘Bos van Van Moorselaar’ in Nieuwe Niedorp
De vragen die LDA hier over gesteld heeft zijn beantwoord. Daaruit citeren wij:
De projectontwikkelaar heeft aangegeven overtollige grond uit het Dahliapark op de percelen ten noorden en ten zuiden van het door u bedoelde ‘Bos van Van Moorselaar’ te willen gebruiken als ophoog grond. Zie de rood omlijnde percelen in figuur 1 De projectontwikkelaar heeft in een overleg met betrekking tot de ontwikkelingen op het Dahlia Park aangegeven op de eerdergenoemde percelen, inclusief het bosje, woningen te willen realiseren in een parkachtige omgeving. Voor deze ontwikkeling is echter geen principeverzoek of aanvraag ingediend dat door de gemeente is beoordeeld Het college heeft dan ook nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot deze ontwikkeling. Zijn wens is om, vooruitlopend op deze ontwikkeling, op deze locatie de overtollige grond vanuit het project Dahliapark te gebruiken. Het ophogen van deze gronden is in strijd met het bestemmingsplan en kan niet zonder aanlegvergunning worden gerealiseerd. Als zonder aanlegvergunning wordt overgegaan tot het ophogen van de percelen zal er handhavend tegen deze activiteit worden opgetreden.
Transport van grond kan alleen over het Kostverlorenpad. Een fietspad dat aangelegd is om een veilige route voor kinderen naar school te creëren. Er zullen vragen gesteld worden hoe de veiligheid van de kinderen geborgd kan worden om dat op te nemen in de vergunning mocht deze alsnog aangevraagd worden. Verder heeft LDA heeft of als voorwaarde opgenomen kan worden dat het grondtransport in de schoolvakantie uitgevoerd moet worden.

Woonvisie
Is reeds in vorige ofv behandeld. Een korte discussie bevestigde de toen getrokken conclusies. Ambitieus maar onrealistisch. LDA plaatst vraagtekens achter de uitvoerbaarheid. Omdat op pagina 36 te lezen valt dat de gemeentelijke organisatie niet is ingericht op de toename van plannen die gaan komen.

Nota grondbeleid
Niet spannend. Veel grond is in handen van projectontwikkelaars. Kan de gemeente wel een actief grondbeleid voeren was de vraag. Voor kennisgeving aannemen.

Vestigingsvoorwaarden datacenters
Hier heeft LDA geen behoefte aan. In ons verkiezingsprogramma staat dat LDA tegen uitbreiding van het aantal datacenters is. Het vaststellen van nieuwe vestigingsvoorwaarden kan alleen maar betekenen dat vestiging van nieuwe datacenters niet uitgesloten wordt.

Geplaatst in OFV

LDA luistert

LDA houdt maandag 18 maart een openbare fractievergadering in Het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, 1779 BJ Den Oever, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 21 maart wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 12-02-2024

Weer geen beeldvormende raadsagenda. Slechts hamerstukken ter besluitvorming geagendeerd. Er was dan ook geen reden om de raadsagenda inhoudelijk te behandelen.
Bij de hamerstukken werden de kadernota’s van de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio en de regionale uitvoeringsdienst ter besluitvorming zijn gepresenteerd. Bij de brandweer moet fors geld bij om onder andere beroepspersoneel aan te kunnen trekken om de posten van een minimale bezetting te kunnen voorzien. De regionale uitvoeringsdienst kan het werk niet meer aan omdat het met een sterk verouderd ICT-systeem zit en personeel te kort heeft. Ook hier is fors meer geld nodig om de boel weer op orde te krijgen. Lees verder

Geplaatst in OFV

LDA luistert

LDA houdt maandag 12 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis De Nieuwe Hoorn, Kerkepad 1-3, Kolhorn, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 15 februari  wordt besproken. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.