Verslag openbare fractievergadering 18-03-2024

De openbare fractievergadering in het Vikingschip in Den Oever was goed bezocht. Een aantal aanwezigen gaven aan dat zij aanwezig waren om nader kennis te maken met LDA.

Inspreken
Veilig Verkeer Nederland afdeling Wieringerland stelde aan de orde dat er een landelijk discussie gevoerd wordt om gemeenten de bevoegdheid te geven lokaal handhavend te kunnen optreden. VVN Wieringerland juicht dit toe. Het zal de veiligheid in het verkeer doen toenemen. De gemeente is er geen voorstander van en geeft aan onvoldoende capaciteit en deskundigheid in huis te hebben om deze taak er bij te kunnen nemen. Ook wordt er aandacht gevraagd voor veilige schoolroutes. De contacten van VVN met de gemeente zijn onveranderlijk slecht.

‘Bos van Van Moorselaar’ in Nieuwe Niedorp
De vragen die LDA hier over gesteld heeft zijn beantwoord. Daaruit citeren wij:
De projectontwikkelaar heeft aangegeven overtollige grond uit het Dahliapark op de percelen ten noorden en ten zuiden van het door u bedoelde ‘Bos van Van Moorselaar’ te willen gebruiken als ophoog grond. Zie de rood omlijnde percelen in figuur 1 De projectontwikkelaar heeft in een overleg met betrekking tot de ontwikkelingen op het Dahlia Park aangegeven op de eerdergenoemde percelen, inclusief het bosje, woningen te willen realiseren in een parkachtige omgeving. Voor deze ontwikkeling is echter geen principeverzoek of aanvraag ingediend dat door de gemeente is beoordeeld Het college heeft dan ook nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot deze ontwikkeling. Zijn wens is om, vooruitlopend op deze ontwikkeling, op deze locatie de overtollige grond vanuit het project Dahliapark te gebruiken. Het ophogen van deze gronden is in strijd met het bestemmingsplan en kan niet zonder aanlegvergunning worden gerealiseerd. Als zonder aanlegvergunning wordt overgegaan tot het ophogen van de percelen zal er handhavend tegen deze activiteit worden opgetreden.
Transport van grond kan alleen over het Kostverlorenpad. Een fietspad dat aangelegd is om een veilige route voor kinderen naar school te creëren. Er zullen vragen gesteld worden hoe de veiligheid van de kinderen geborgd kan worden om dat op te nemen in de vergunning mocht deze alsnog aangevraagd worden. Verder heeft LDA heeft of als voorwaarde opgenomen kan worden dat het grondtransport in de schoolvakantie uitgevoerd moet worden.

Woonvisie
Is reeds in vorige ofv behandeld. Een korte discussie bevestigde de toen getrokken conclusies. Ambitieus maar onrealistisch. LDA plaatst vraagtekens achter de uitvoerbaarheid. Omdat op pagina 36 te lezen valt dat de gemeentelijke organisatie niet is ingericht op de toename van plannen die gaan komen.

Nota grondbeleid
Niet spannend. Veel grond is in handen van projectontwikkelaars. Kan de gemeente wel een actief grondbeleid voeren was de vraag. Voor kennisgeving aannemen.

Vestigingsvoorwaarden datacenters
Hier heeft LDA geen behoefte aan. In ons verkiezingsprogramma staat dat LDA tegen uitbreiding van het aantal datacenters is. Het vaststellen van nieuwe vestigingsvoorwaarden kan alleen maar betekenen dat vestiging van nieuwe datacenters niet uitgesloten wordt.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.