Antwoorden op vragen Luyt

Geachte fractie,

Op 15 januari 2018 heeft u technische vragen (nummer TV-IS21) gesteld over dokbedrijf Luyt. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Vraag 1. Kunt u omschrijven welke toezeggingen zijn gedaan?
Met het oog op het economische belang van het bedrijf voor Den Oever heeft Hollands Kroon zich hard gemaakt voor een tegemoetkoming in de gemiste inkomsten (Luyt noemt dit consequent compensatie). Hoewel we geen invloed hebben op de planning van de dijkversterking in Den Oever door het hoogheemraadschap en geen juridische verantwoordelijkheid hierin hebben, heeft het college op 16 januari 2018, gelet op het belang, besloten een tegemoetkoming aan te bieden aan Luyt. De gemeente zet zich niet voor niets al vele jaren in voor de economische versterking van Den Oever via het programma Waddenpoort Den Oever.

Vraag 2. Kunt u aangeven welk bedrag toegezegd/geclaimd wordt, ter compensatie voor het mislopen van een subsidie van €300.000,-?
Het bedrijf meent dat de gemeente compensatie moet bieden voor de volledige misgelopen subsidie van € 300.000,–. Bovendien stelt men zich op het standpunt dat het voorgestelde bedrag, waarmee de gemeente en provincie het bedrijf willen tegemoetkomen, bestaat uit kostenposten waar niet Luyt maar de gemeente verantwoordelijk voor is. We hebben ons echter gebaseerd op een uitvoeringsovereenkomst die samen met het bedrijf is opgesteld. Hierin staan twee lijsten: werkzaamheden inclusief kostenraming voor de gemeente evenals voor Luyt om de nieuwe scheepslift op de nieuwe plek mogelijk te maken. Wij zijn aan het voldoen aan ons deel van de lijst. Wat rest is de lijst van werkzaamheden en kosten die voor rekening van Luyt zouden komen. De provincie heeft recent aangegeven ruimte te zien voor een subsidie ter grootte van € 50.000,–. Ook wij zien mogelijkheden om enkele kostenposten die ten laste van het bedrijf komen voor onze rekening te nemen, namelijk door het betalen van kosten die het bedrijf moet maken voor het in werking hebben van de nieuwe scheepslift. Per saldo slagen we er daarmee in om met de Provincie € 125.000,– als tegemoetkoming in natura aan te bieden.

Vraag 3. Is er een relatie tussen het mislopen van de subsidie en het handelen van de gemeente? En mogelijk verwijtbaarheid?
Daarvan in onze ogen geen sprake. Daarover hebben wij u op 16 januari 2018 een memo gestuurd.

Vraag 4. Zijn er nog andere financiële claims te verwachten, los van het mislopen van de subsidie, zo ja, hoe hoog worden zij geschat?
Er bestaat bij ons geen zicht op andere claims die aan ons gestuurd gaan worden.

Vraag 5. De firma Luyt weet momenteel niet waar zij aan toe zijn, hoe gaat u concreet die onduidelijkheid weg nemen?
Na het collegebesluit van 16 januari 2018 is op dezelfde dag een gesprek geweest met dokbedrijf Luyt, waarin het collegebesluit is toegelicht. We zijn en blijven met het bedrijf samenwerken om zo snel mogelijk het nieuwe dok operationeel te hebben. Van belang is daarbij de gesloten puzzelovereenkomst met alle bedrijven en het HHNK en een met Luyt ontwikkeld uitvoeringsdocument.

Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot

wethouder Economische Zaken

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.