Categorie archieven: Wieringen

LDA stelt vervolgvragen over situatie voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Afgelopen week ontvingen wij de beantwoording van onze Politieke Vragen over de situatie in de voormalige Harmonie in Hippolytushoef, waarvoor dank.
De beantwoording roept bij onze fractie een aantal vragen op.

 1. In de beantwoording op de vraag over de 9e woonunit geeft u aan dat er geen sprake is van zelfstandige woonvoorzieningen. In deze unit bevindt zich wel een badkamer en bedden.
  De 9e woonunit is op geen enkele manier verbonden met woning 1a, en heeft ook een eigen ingang. De eigenaar van het pand refereert zelf ook aan appartement 9 op de kooptekeningen die voor het
  raam hingen. Wanneer is er volgens het college dan sprake van zelfstandige woonvoorzieningen? 
 2. Is het college het met ons eens dat een ruimte zonder zelfstandige woonvoorzieningen, desalniettemin wel als zelfstandige woonruimte gebruikt kan worden?
  Het gaat om huisvesting voor arbeidsmigranten; die worden dikwijls onder slechtere omstandigheden gehuisvest.
 3. Op de adressen Kerkplein 1a en 1c zijn volgens het college geen inschrijvingen bekend, maar omwonenden bevestigen dat er wel mensen wonen, die bovendien regelmatig overlast
  veroorzaken. Heeft het college zicht op de personen die hier wonen? Zo nee, waarom niet?
 4. Wij hebben bevestigd gekregen dat appartement 1a of woonunit 9 (dit is vanbinnen niet goed te beoordelen) van binnen de opstelling heeft van een slaapzaal, met ongeveer 8
  eenpersoonsbedden waar mannen in slapen. Heeft de toezichthouder dit in een van zijn/haar regelmatige controles ook geconstateerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiermee gedaan? 
 5. Op het adres Kerkplein 1d zijn 6 personen ingeschreven. Wij vragen ons af wat de gezinssamenstelling is. Aan de achterkant van dit appartement zitten regelmatig 6 mannen en 2
  vrouwen te barbecueën. Dit doet vermoeden dat er geen sprake is van één huishouden. 
 6. U geeft aan dat het opvragen van huurcontracten een bevoegdheid is van de toezichthouders, en dat zij gebruik maken van deze bevoegdheden. Enkele bewoners hebben bevestigd dat hun
  huurcontracten van korte duur zijn, soms maar 2 maanden. Dit zou ook verklaren waarom er regelmatig nieuwe bestelbusjes met buitenlandse mannen arriveren. Is het college op de hoogte hiervan? 
 7. Is het college met ons eens dat dit geen wenselijke vorm van bewoning is, en niet bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk? 
 8. U geeft aan dat er twee keer een overtreding is geconstateerd, en dat er bij de volgende overtreding sprake zal zijn van inwerkingtreding van een dwangsom. De laatste overtreding is alweer enige tijd geleden, maar er is niets aan de situatie veranderd, anders dan dat de groep buitenlandse mannen regelmatig rouleert. Wij nemen aan dat de toezichthouder, na de tweede overtreding, zeer regelmatig langs gaat ter controle. Heeft de toezichthouder de afgelopen weken overtredingen geconstateerd? 
 9. U stelt: ’ In de rechtspraak wordt het hebben van een Nederlandse nationaliteit niet als een vereiste benoemd om een huishouden te kunnen vormen.’De gemeente heeft echter wel altijd gesteld dat de woningen niet gebruikt mogen worden voor huisvesting van arbeidsmigranten. In de uitspraak van de voorzieningenrechter wordt het feit dat de gemeente dit duidelijk heeft aangegeven ook aangehaald als argument waarom legalisatie niet aan de orde kan zijn. Ook wordt een onevenredige belangenschading van de eigenaar van tafel geveegd omdat de het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning geen ruimte bieden huisvesting van arbeidsmigranten.

  Gezien de uitspraak van de rechter, is het college het met ons eens dat het feit dat er arbeidsmigranten in het pand wonen, ongeacht of zij een huishouden vormen, illegaal is? Zo nee, waarom niet?

   

 10. U geeft aan dat er 20 fixi meldingen zijn geweest in de afgelopen 12 maanden, en dat de boa’s deze meldingen oppakken door drie keer langs te rijden om de overlastgever te treffen. Dit zou betekenen dat de boa’s 60 keer gezien hebben hoe de woonsituatie in het pand eruit ziet. Hoe staan de boa’s in contact met de toezichthouders? Zo ja, waarom is de illegale bewoning dan niet eerder stopgezet? Zo nee, waarom niet?
 11. Kan het college zich voorstellen dat de omwonenden het gevoel hebben dat hun zorgen niet serieus genomen worden, gezien het feit dat de illegale bewoning en bijbehorende overlast al lange tijd voortduurt?

LDA stelt vragen over de voormalige Harmonie in Hippolytushoef

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de dwangsom tegen de eigenaar van de voormalige Harmonie in Hippolytushoef, ingesteld vanwege illegale bewoning, gehandhaafd blijft. De commissie bezwaarschriften heeft hier uitspraak over gedaan. Gezien het feit dat deze zaak nu niet meer onder de rechter ligt, heeft onze fractie een aantal vragen over de situatie.

1) In de oorspronkelijke aanvraag omgevingsvergunning was er sprake van verbouwing van het pand tot 8 koopappartementen. Tot op heden staat er slechts één woning te koop, met 7 slaapkamers. Is er gedurende de verbouwing besloten tot samenvoeging van units tot één woning, en zo ja, is dit in overeenstemming met de verleende vergunning?

2) Meerdere omwonenden hebben aangegeven dat er een 9e woonunit is gerealiseerd binnen het pand. De vergunning voor 8. Is het college op de hoogte van deze ontwikkeling, en zo ja, is er reeds gecontroleerd of de observatie van de omwonenden klopt?

In de verleende vergunning van 24 november 2021 is onder punt 8 van de omgevingsvergunning het volgende te kennen gegeven: ‘Het bouwplan is niet aangevraagd ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten en wordt ook niet als zodanig vergund. Indien blijkt dat het pand wel in gebruik wordt genomen in strijd met deze vergunning kan de gemeente handhavend optreden.’

3) Gezien het grote aantal auto’s met Roemeens, Pools, Moldavisch en Litouws kenteken en de gesproken talen van de bewoners is het aannemelijk dat er sprake is van bewoning van arbeidsmigranten.
Dit is al sinds de datum van eerste ingebruiktreding van de appartementen het geval. Hoe vaak heeft de gemeente inmiddels handhavend opgetreden, en wat is hier het gevolg van geweest?

4) Oorspronkelijk was de bedoeling dat de appartementen na realisatie verkocht zouden worden. Dit is destijds ook bevestigd door de projectontwikkelaar, en er hingen te koop bordjes. Het pand wordt momenteel verhuurd. Inzet vanuit de gemeente is van begin af aan geweest dat er sprake zou moeten zijn van stabiele bewoning. Wat is de definitie van stabiele bewoning, volgens het college?

5) Hoe waarborgt het college dat er sprake is van stabiele bewoning, nu de appartementen verhuurd worden?

6) Heeft het college mogelijkheden om te controleren hoe de huurcontracten zijn opgesteld, en zo ja, hoe waarborgt het college dat de persoon op het huurcontract daadwerkelijk de bewoners van het appartement is?

7)) In september 2022 heeft het college besloten dat bewoning van het voormalige hotel aan Kerkplein 1 door meer dan één huishouden niet toegestaan was. Geldt dit besluit voor het pand in zijn geheel, of voor de afzonderlijke appartementen (tegenwoordig genummerd 1a t/m 1g)?

8) Gelet op de bepaling onder punt 8 van de omgevingsvergunning zoals hierboven genoemd, deelt het college onze mening dat bewoning door een huishouden van arbeidsmigranten ook niet toegestaan is?

9) Het college treedt handhavend op. Een van de afspraken is dat de appartementen bedoeld zijn voor gezinnen, en dus niet voor, bijvoorbeeld, alleenstaande arbeidsmigranten. Op welke manier controleert het college of er sprake is van gezinnen? Wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar een huwelijksakte of een samenlevingscontract?

De buurtbewoners constateren dat er zeer veel eenpersoonsbedden en losse matrassen te zien zijn door de ramen van de benedenverdieping. Tevens constateren zij een groot aantal verschillende (niet Nederlands sprekende) personen die de huizen in en uit lopen.

10) Hoe veel bewoners staan er op dit moment per appartement ingeschreven in het BRP?

11) Hoe vaak is er in de laatste 12 maanden een overtreding van de regels omtrent bewoning geconstateerd, en hoe vaak heeft dit tot gevolg gehad dat de illegale bewoning beëindigd werd?

12) Hoe vaak zijn er in de afgelopen 12 maanden klachten binnengekomen bij gemeente, boa’s of politie over overlast in het pand, en hoe zijn deze klachten afgehandeld?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren, LDA

Opening hospice Het Tweede Huis

Door Daan Pruimboom

Afgelopen zaterdag was de open dag van Hospice het Tweede Huis in Westerland. Een uniek voorbeeld van een initiatief uit de samenleving waar men met zijn allen de schouders onder heeft gezet. Na 8 jaar voorbereidingen is het hospice eindelijk klaar voor gebruik, en binnenkort kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen. En: het resultaat mag er zijn. Op een van de mooiste locaties van Hollands Kroon, aan het Amstelmeer, is een prachtige zorginstelling verrezen met ruime kamers, een gemeenschappelijke woonkamer en een keuken.
Rondom het gebouw zijn terrasjes en wandelpaden aangelegd, vanwaar je kunt uitkijken over het Amstelmeer.

Naast het hoofdgebouw is een mortuarium bijgebouwd. Het woord ‘mortuarium’ klinkt toch een beetje luguber, maar daar is in dit geval zeker geen sprake van. Het mortuarium heeft drie warme kamers met prachtig uitzicht, waar de nabestaanden ten alle tijden naar binnen kunnen om even een moment alleen te zijn met de overledene. Het mortuarium is niet alleen voor overledenen van het hospice; voor ‘gewone’ overledenen is hier ook plek.

 

Op Wieringen was behoefte aan een hospice waar terminale Wieringers hun laatste maanden konden doorbrengen. Hiervoor moest men naar Den Helder of Schagen voor dit type zorg. Om een hospice op Wieringen te krijgen werd een stichting opgericht, en het leegstaande pand aan de Westerlanderweg bleek een geschikte locatie om verder te onderzoeken. Dankzij donaties en samenwerking met talloze stichtingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven werd het geld opgehaald om deze locatie uit te bouwen tot een hospice.

De LDA & ANDERS! fractie stelt vragen over afvaldumping aan de Hendsweel in Hippolytushoef

Geachte leden van het college,

Meermaals is onze fractie benaderd door bewoners van de Hendsweel in Hippolytushoef. Achter een berging, grenzend aan de kleine parkeerplaats tegenover de speeltuin, wordt constant grofvuil gedumpt. Telkens wordt hier melding van gemaakt, en wordt het grofvuil uiteindelijk verwijderd. Helaas duurt het soms maar een paar dagen voor de stoep weer vol staat met koelkasten, kano’s, bankstellen en houtafval.

Onze fractie heeft per mail navraag gedaan bij Beter Wonen (van wie het betreffende stuk stoep is), en zij geven het volgende aan:
‘Zoals u waarschijnlijk weet is afvaldumping een groot probleem in de gemeente Hollands Kroon. Er wordt niet alleen op het plekje achter de Hendsweel afval gedumpt maar ook op andere plekken en in het buitengebied. Een mogelijke oorzaak hiervan is de extra kosten die bewoners van de gemeente moeten maken om hun huisvuil op te laten halen. (…)

Wij gaan graag met de gemeente in gesprek om samen maatregelen te treffen en ook Beter Wonen is van mening dat dit niet bijdraagt aan een prettig leefbare omgeving. Het zijn inwoners van de gemeente Hollands Kroon die dit veroorzaken en mogelijk huurders van Beter Wonen.’

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de stortingsproblematiek op deze locatie?
 2. Is het college bereid om op korte termijn met Beter Wonen om tafel te gaan om tot een structurele oplossing te komen voor dit probleem, dat op meerdere plekken speelt?
 3. Zo ja, kan het college de gemeenteraad in een memo over de uitkomsten inlichten?
 4. Wordt het probleem met storten, dat Beter Wonen in haar mail signaleert, meegenomen in de evaluatie van de implementatie van het nieuwe afvaltarief?
 5. Hoe veel meldingen van afvaldumping heeft de gemeente in de afgelopen jaren gekregen?

Graag zouden we een overzicht van de afgelopen 5 jaar ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LDA&Anders! zorgt dat de ‘IJsselmeerwaarde’ wordt bewaakt!

Gisteren, 26 januari, vergaderde de gemeenteraad over de Kustvisie IJsselmeerkust. Dit is een visiedocument dat vastgesteld door de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon. Vorig jaar heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere twee gemeenten, de kustvisie niet vastgesteld. Er waren te veel twijfels over de gevolgen van de projecten die in het document werden genoemd, zoals de Wieringerhoek en Plan Buitendijk. Een groot bezwaar was het voornemen om zonneatollen aan te leggen voor de kust van de drie gemeenten.
Lees verder

Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen

Goed nieuws! De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen. Dankzij sterke oppositie werd gisteren de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen in de raad van Hollands Kroon.
De Kustvisie biedt ruimte aan grootschalige projecten op het IJsselmeer, zoals het aanleggen van zonneatollen en het aanleggen van natuurgebied Wieringerhoek. Plannen als deze hebben grote gevolgen voor agrariërs, vissers, pleziervaarders en de flora en fauna. Hoewel een amendement van het CDA opriep tot het onderzoeken van andere varianten van de Kustvisie die eerder aan bod kwamen, nam dit voor de meeste partijen nog niet alle bezwaren tegen de Kustvisie weg.

Namens LDA gaf Daan Pruimboom aan dat wat ons betreft het project Wieringerhoek én de zonneatollen aan de Noord-Hollandse IJsselmeerkust niet bespreekbaar waren, vanwege alle onzekerheid over de mogelijke gevolgen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, tenslotte.
Hier komt nog bovenop dat wethouder Meskers (VVD) aangaf dat Rijkswaterstaat al een voorkeur had uitgesproken voor deze versie van de Kustvisie. Ook gaf hij aan dat Marina Den Oever voorstander was van het document. Navraag leerde dat beide beweringen leugens waren. Dit sterkte de meeste partijen in hun overtuiging dat de Kustvisie niet vastgesteld moest worden.

Antwoorden op vragen Luyt

Geachte fractie,

Op 15 januari 2018 heeft u technische vragen (nummer TV-IS21) gesteld over dokbedrijf Luyt. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Vraag 1. Kunt u omschrijven welke toezeggingen zijn gedaan?
Met het oog op het economische belang van het bedrijf voor Den Oever heeft Hollands Kroon zich hard gemaakt voor een tegemoetkoming in de gemiste inkomsten (Luyt noemt dit consequent compensatie). Hoewel we geen invloed hebben op de planning van de dijkversterking in Den Oever door het hoogheemraadschap en geen juridische verantwoordelijkheid hierin hebben, heeft het college op 16 januari 2018, gelet op het belang, besloten een tegemoetkoming aan te bieden aan Luyt. De gemeente zet zich niet voor niets al vele jaren in voor de economische versterking van Den Oever via het programma Waddenpoort Den Oever.

Vraag 2. Kunt u aangeven welk bedrag toegezegd/geclaimd wordt, ter compensatie voor het mislopen van een subsidie van €300.000,-?
Het bedrijf meent dat de gemeente compensatie moet bieden voor de volledige misgelopen subsidie van € 300.000,–. Bovendien stelt men zich op het standpunt dat het voorgestelde bedrag, waarmee de gemeente en provincie het bedrijf willen tegemoetkomen, bestaat uit kostenposten waar niet Luyt maar de gemeente verantwoordelijk voor is. We hebben ons echter gebaseerd op een uitvoeringsovereenkomst die samen met het bedrijf is opgesteld. Hierin staan twee lijsten: werkzaamheden inclusief kostenraming voor de gemeente evenals voor Luyt om de nieuwe scheepslift op de nieuwe plek mogelijk te maken. Wij zijn aan het voldoen aan ons deel van de lijst. Wat rest is de lijst van werkzaamheden en kosten die voor rekening van Luyt zouden komen. De provincie heeft recent aangegeven ruimte te zien voor een subsidie ter grootte van € 50.000,–. Ook wij zien mogelijkheden om enkele kostenposten die ten laste van het bedrijf komen voor onze rekening te nemen, namelijk door het betalen van kosten die het bedrijf moet maken voor het in werking hebben van de nieuwe scheepslift. Per saldo slagen we er daarmee in om met de Provincie € 125.000,– als tegemoetkoming in natura aan te bieden.

Vraag 3. Is er een relatie tussen het mislopen van de subsidie en het handelen van de gemeente? En mogelijk verwijtbaarheid?
Daarvan in onze ogen geen sprake. Daarover hebben wij u op 16 januari 2018 een memo gestuurd.

Vraag 4. Zijn er nog andere financiële claims te verwachten, los van het mislopen van de subsidie, zo ja, hoe hoog worden zij geschat?
Er bestaat bij ons geen zicht op andere claims die aan ons gestuurd gaan worden.

Vraag 5. De firma Luyt weet momenteel niet waar zij aan toe zijn, hoe gaat u concreet die onduidelijkheid weg nemen?
Na het collegebesluit van 16 januari 2018 is op dezelfde dag een gesprek geweest met dokbedrijf Luyt, waarin het collegebesluit is toegelicht. We zijn en blijven met het bedrijf samenwerken om zo snel mogelijk het nieuwe dok operationeel te hebben. Van belang is daarbij de gesloten puzzelovereenkomst met alle bedrijven en het HHNK en een met Luyt ontwikkeld uitvoeringsdocument.

Met vriendelijke groet,

T.J.M. Groot

wethouder Economische Zaken

Gestelde vragen omtrent dok firma Luyt

De LDA-fractie wil opheldering over de gang van zaken rond de verplaatsing van het dok van de firma Luyt. Het is ongehoord hoe de gemeente het bedrijf behandeld. Door de firma Luyt wordt aangegeven dat er door zowel ambtenaren als wethouder toezeggingen zijn gedaan die niet worden nagekomen. Fractievoorzitter Henk van Gameren heeft  de volgende vragen aan het college gesteld:

 

 • Kunt u omschrijven welke toezeggingen zijn gedaan?
 • Kunt u aangeven welk bedrag toegezegd/geclaimd wordt, ter compensatie voor het mislopen van een subsidie van €300.000,-?
 • Is er een relatie tussen het mislopen van de subsidie en het handelen van de gemeente? En mogelijk verwijtbaarheid?
 • Zijn er nog andere financiële claims te verwachten, los van het mislopen van de subsidie, zo ja, hoe hoog worden zij geschat?
 • De firma Luyt weet momenteel niet waar zij aan toe zijn, hoe gaat u concreet die onduidelijkheid weg nemen?
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.