Verslag openbare fractievergadering 19-11-2019

Verslag openbare fractievergadering 19-11-2019

Insprekers ontbraken op de vergadering die in mfc De Doorbraak min Kreileroord gehouden werd. Hoewel er een kleine raadsagenda te bespreken was leverde het voldoende stof op voor discussie.

Permanent bewonen recreatiewoningen

De kaders in het voorstel maken het bijna onmogelijk om permanent bewonen toe te staan. Het halfslachtig gedoogbeleid zal met deze verordening niet verdwijnen. Een van de voorwaarden is dat alle eigenaren van recreatiewoningen er mee moeten instemmen, tenzij het reglement van de VVE anders voorschrijft. Deze eis van honderd procent moet worden teruggebracht naar een tweederde meerderheid. Een andere eis is dat de woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit van 2012. In een eerder stadium is door ons al gesteld dat de woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit dat gold tijdens de bouw. Onduidelijk is ook wat financiële gevolgen zijn van de vereveningsbijdrage die vereist wordt.Er ontbreken kaders voor handhaving wanneer de nieuwe verordening in werking treed want dan zal er sprake zijn van illegaal wonen. Ook de vraag wat er gebeurt wanneer daadwerkelijk tot uitzetting wordt overgegaan wordt niet beantwoord. Is er vervangende woonruimte aanwezig? Ook wordt er voorbij gegaan dat een deel van de bewoning nu voorziet in een behoefte door het ontbreken van betaalbare huisvesting voor jongeren en noodopvang (gescheiden ouders met kinderen. Ouderen die kleiner willen wonen vinden nu ook een plek in recreatiewoningen. De kaders die nu voorliggen zijn voor LDA onaanvaardbaar.
Er zal contact opgenomen worden met SHK waarmee wij in eerder stadia voorstellen hebben geformuleerd om permanente bewoning op recreatieparken mogelijk te maken.

Logiesaccommodaties Joods Werkdorp

LDA zal niet meewerken aan het principeverzoek om grootschalige huisvesting van tijdelijke medewerkers op het terrein van het Joods werkdorp mogelijk te maken. Het voldoet niet aan de kaders die hiervoor zijn vastgesteld. Grootschalige huisvesting kan alleen op of nabij industrieterreinen.
Daar voldoet de locatie van het Joods Werkdorp niet aan.

Urgentie Verordening HK 2020

Woningbouwcorporaties hebben jarenlang een urgentieregeling uitgevoerd. Zij hebben vorig jaar de gemeente gevraagd deze wettelijke taak op te pakken. Om deze taak uit te voeren moet door de gemeenteraad een urgentieverordening worden vastgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan de verordening zijn ook beleidsregels opgesteld die, evenals de verordening tot stand zijn gekomen in een samenwerking met gemeente Schagen, woningbouw corporaties en huurdersverenigingen. Wooncompagnie en haar huurdersvereniging hebben de opgestelde verordening afgewezen. Reden voor het college van Schagen om de verordening van de agenda te halen voor nader overleg. LDA is ook van mening dat de urgentieverklaring niet behandeld moet worden en van de agenda gehaald moet worden. Fractievoorzitter
Henk van Gameren zal de vergadering verlaten bij de behandeling van dit agendapunt. Hij is daar als voorzitter van de huurdersvereniging bij betrokken.

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Surplus

Er ligt een voordracht om drie leden te benoemen in de Raad van Toezicht van onderwijskoepel Surplus. De bijbehorende CV’s ontbreken bij de raadsstukken.
Wij kunnen daardoor niet instemmen met deze benoeming omdat wij de kandidaten niet kennen.

Afvalstoffen. Ophalen huisvuil.

Er wordt verslag gedaan van de beeldvormende vergadering waarin de raad geïnformeerd werd door HVC. Hoe gaan we met ons afval om in de komende jaren?Het gescheiden ophalen gaat goed in Hollands Kroon maar is nog niet optimaal. In het restafval, de grijze bak, zit nog teveel goed te scheiden materiaal. Streven is om op 100 kg restafval uit te komen. HVC liet verschillende scenario’s zien en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Per 1 januari wordt een belasting of afvalverbranding ingevoerd waarvan de kosten doorberekend worden in de afvalstoffenheffing die zal gaan stijgen. Er zijn proeven genomen me om het restafval met een chip op de bak te wegen en naar gewicht te laten betalen. De resultaten waren positief met een daling naar 100 kg of minder restafval waardoor een stijging van afvalstoffenheffing voorkomen wordt omdat HVC een lagere aanslag afvalverbranding opgelegd krijgt

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.