Verslag openbare fractievergadering van 25 oktober jl.

De vergadering werd gehouden in De Oude School in Wieringerwaard. De raadagenda’s van 28 oktober en 4 november werden besproken. Op 4 november staan de begroting en het vaststellen van de tarieven op de agenda. De begroting sluit met een positief saldo van € 3,4 miljoen en riep geen vragen op.

Inspreken
De heer Bood Jongerenpartij HK 2022 zoekt kandidaten voor zijn kieslijst maar vindt bij LDA weinig bijval.

Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigranten
De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 voorkeursgebieden nabij kernen en Agriport opgeleverd. De provincie en de gemeenten gaan met de omwonenden in overleg over de precieze locatie. LDA kan zich vinden in de aangewezen locaties, die voldoen aan grootschalige opvang.

Inkoopstrategie, contractsturing en financieel kader Jeugdzorg en Wmo
Het contract met Incluzio Hollands Kroon loopt af. Inwoners zijn tevreden over de werkwijze van Incluzio.
Reden voor het college om deze samenwerking voortzetten. Het voorstel is om tot een aangepaste of nieuwe overeenkomst te komen die voor 5 jaar geldig is waardoor Incluzio langlopende contracten met haar partners kan afsluiten, hetgeen kostenbesparend zal werken. In de meerjarenbegroting wordt jaarlijks een aanvullend structureel bedrag van € 5,1 miljoen opgenomen, aanvullend op het reeds begrote bedrag van € 19,5 miljoen. Het aanvullende bedrag van € 5,1 miljoen wordt grotendeels gedekt door een bijstelling van de uitkeringen vanuit het gemeentefonds. De fractie hoort tevreden geluiden over de werkwijze van de wijkteams van Incluzio en LDA zal dan ook instemmen met het collegevoorstel.

Krediet zwembad De Rijd
Het zwembad De Rijd is voor een deel opgeknapt en geopend in de zomer van 2021. Om de renovatie te voltooien is extra krediet nodig. Voor de opstartkosten van afgelopen zomerseizoen en voor de exploitatie in 2022 wordt ook een budget gevraagd. Het college kiest voor volledige renovatie en vraagt daarvoor een extra krediet van € 476.680,- euro.
Een fors bedrag waarmee LDA kan instemmen. Langdurige verwaarlozing van onderhoud is de oorzaak van de slechte toestand waarin De Rijd verkeert. Langdurige
verwaarlozing van het onderhoud is een mede verantwoordelijkheid van de gemeente. Fractievoorzitter Henk van Gameren zegt geen moeite te hebben met het forse bedrag dat gevraagd wordt in verwijzing naar de miljoenen die meer uitgegeven werden voor aanleg van een nieuwe brug in Anna Paulowna en wat ook dreigt te gebeuren voor de vervanging van de brug over de Westfriese sluis.

Bestemmingsplan Moerbeek 6/6a en 10
Wit Flowerbulbs heeft in 2020 een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een logiesaccommodatie voor 40 arbeidsmigranten op het adres Moerbeek 6 in ’t Veld. In de Moerbeek is veel verzet tegen deze tweede locatie waarmee het aantal arbeidsmigranten met de locatie Moerbeek 28 op 80 komt. ‘Een veel te groot aantal voor onze kleine gemeenschap’ stellen de bewoners. De locatie Moerbeek 6/6a en 10 is in strijd met de door de raad vastgestelde beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon. LDA stemde in eerdere fase al tegen deze locatie en zal dus niet instemmen met het collegevoorstel.

Verordening afvalstoffenheffing 2022
Er is bij sommigen nog onduidelijkheid wat het nieuwe recycletarief precies inhoud. Uit de in het voorstel gepubliceerde tabel blijkt dat het tarief voor 2022 lager uitvalt dan in 2021.

Door de container minder aan te bieden wordt de besparing groter doordat er per lediging van de container betaald wordt. Hiermee hoopt het college een prikkel in te bouwen om tot een betere scheiding van ons huishoudelijk afval te komen waardoor minder recyclebare stoffen in het rest afval belanden. LDA zal instemmen met het voorstel. Wel zal de
fractie vragen of er nog een apart tarief komt voor mensen die incontinentiemateriaal gebruiken waardoor het voor hen lastig wordt om de container met restafval minder aan te bieden.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.