LDA kritisch over duurzaamheidsparagraaf

De huidige Kadernota Vergunning,- Toezicht,- en Handhaving 2019-2022 loopt af en nieuw beleid moet worden vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een eenjarig VTH-beleid. Het VTH-beleid 2023 bevat een uitwerking van geprioriteerde ambities, wettelijke taken en doelen van de VTH-teams, maar ook de financiën en middelen die hiermee gepaard gaan. Omdat het slechts één jaar betreft is de uitvoering van de ambities en wettelijke taken gelijk meegenomen. Onze fractievoorzitter haalde het naar de besluitvorming om voldoende tijd te krijgen om te motiveren waarom LDA niet met de vergunning zou instemmen. Hij deed dit omdat de voorzitter voor een stemverklaring altijd ingrijpt als deze naar haar mening te lang wordt.

In de paragraaf duurzaamheid zijn de criteria beschreven voor het plaatsen van zonnepanelen:

Er is veel vraag naar locaties om zonne-energie in te zetten, wij faciliteren dit zoveel mogelijk en zien in eerste instantie een rol voor daken. De aanleg van zonne-energie op agrarische gronden is niet mogelijk. Voor andere locaties geldt dat wij hier zoveel mogelijk aan meewerken voor zover het ziet op dubbelgebruik of benutting van restgronden of locaties waar een bijzondere meerwaarde kan worden bereikt met de aanleg van zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsschermen, taluds, overdekte parkeerplaatsen, vuilstortplaatsen(tijdelijke) braakliggende bedrijventerreinen of slootkanten die vanaf de openbare weg niet of

nauwelijks zichtbaar zijn.

Naar het oordeel van LDA zijn deze criteria te ruim gesteld waardoor het beleid om zonnepanelen alleen op daken te installeren omzeild kan worden. Reden voor de fractie om de beleidsnota af te wijzen. De andere raadsleden stemden er wel mee in

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.