LDA luistert in Kunsttuin Nederlands Kremlin

Door het niet doorgaan van de raadsvergadering van 15 juni was er op de openbare fractievergadering van
maandag 12 juni volop tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse zaken die bij ons spelen.
Op het zonovergoten terras was het goed toeven met als resultaat geanimeerde gesprekken. Donderdag 13
juli is een extra raadsvergadering vastgesteld waar de jaarrekening en kadernota behandeld worden.
Besloten is om maandag 10 juli een ofv te beleggen, deze zal gehouden worden in cultuurhuis De Kolk
(Lutjewinkel).


Beleidsarmoede
In de raadsvergadering van 25 juni kwam het CDA met een motie met als thema ‘beleidsarmoede’.Deze werd door LDA mede ondertekend en ingediend. In de motie werd benoemd dat in de laatste vier raadsvergaderingen slechts eenmaal een agendapunt ter beoordeling werd aangeboden en dat in het eerste jaar van de nieuwe coalitie nauwelijks nieuw beleid is geagendeerd. Daarbij komt dat de raadsvergadering van
22 juni is geannuleerd. Dit zorgt voor veel ongenoegen bij de indieners van de motie die uitsprak weinig ambitie bij het college te zien om het coalitieakkoord uit te voeren. De reactie vanuit de meeste coalitiepartijen was niet inhoudelijk maar vooral verwijtend. GroenLinks was constructiever en stak een hand uit naar de indieners om samen te kijken of de tekst van de motie in een acceptabelere vorm gegoten kan worden waardoor er steun van meerdere fracties verkregen kan worden. GL viel vooral over het woord beleidsarmoede. Na een korte schorsing besloten CDA en LDA daar mee akkoord te gaan en de motie terug te trekken om deze in de vergadering van 13 juli met een aangepaste tekst, maar wel met dezelfde
strekking, opnieuw in te dienen en het college op te roepen de raad op korte termijn een lange termijn planning aan te bieden waarin de belangrijkste beleidsvoornemens worden vermeld.

Klankbordgroep sociaal domein
De jaarstukken van Incluzio zijn veel inzichtelijker dan voorgaande jaren. De prognoses kloppen. Onze fractieondersteuner werkt in Den Helder aan hetzelfde dossier en ziet daar dezelfde trends als in Hollands Kroon. De klantvriendelijkheid wordt ter sprake gebracht waarbij de vraag gesteld wordt of het wel altijd goed gaat. Er wordt opgemerkt dat zorgverleners verschillend gehonoreerd worden in de verschillende gemeentes en dat Hollands Kroon met lagere vergoedingen werkt dan Schagen en Den Helder. Ook de huishoudelijke hulp komt ter sprake. Probleem is dat er te weinig personeel is om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.

Sportcomplex Hollands Kroon Zuid
Uit de beantwoording van onze vragen over de problemen op het elektriciteitsnet wordt duidelijkheid dat er voor nieuwe projecten zoals het sportpark geen duidelijkheid is of er een aansluiting kan komen. Onze fractiesecretaris heeft dit besproken met stichtingsbestuurder Nico Schilder die stelde dat het geen probleem is omdat het sportpark volledig energieneutraal moet worden.

Woonvisie
Het concept is klaar. Opletten dat alle amendementen die zijn ingediend er ook in verwerkt zijn, zoals is toegezegd door college

Nieuwe koers
Binnen LDA wordt nagedacht over de te volgen koers naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Daartoe is een werkgroep ingesteld die twee keer bijeen is geweest en doet verslag. Vragen die beantwoord moeten worden: hoe bereiken we onze inwoners en is daar een nieuwe koers voor nodig?

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.