Verslag openbare fractievergadering 18 september

Voor de eerste vergadering na het reces kwam de fractie met de LDA-kerngroep bijeen in ’Leven van de Wind’ in Wieringerwerf. De raadsagenda kende slechts een punt de Strategie duurzaamheid 2023-2026 waardoor er voldoende tijd was om divers onderwerpen aan de orde te stellen.

Strategie duurzaamheid 2023 – 2026
Een teleurstellend stuk. Het bevat geen concrete aanpak, er worden slechts aandachtspunten benoemd. Wel opent de visie de mogelijkheid om te onderzoeken of zonneweides op agrarische grond alsnog tot de mogelijkheden kan behoren. Dit is in strijd met een eerder met ruime meerderheid aangenomen amendeert ( A 2020 02, 27 februari 2020 ) waarin dat afgewezen werd. De fractie zal dan ook een amendement indienen waarin dit niet toegestaan wordt. Zon op dak blijft leidend. LDA blijft van mening dat dit een niet gewenste ontwikkeling is, mede door de grote impact die het zal hebben op het open landschap in Hollands Kroon. Ook wordt er ruimte gecreëerd voor een beleid om kleine windmolens toe te staan. Hier staat LDA zeer kritisch in. Wat zijn de effecten op fauna, vleermuizen, vogels? Vooralsnog afwijzen.

Biodiversiteit komt er bekaaid af, er is nauwelijks aandacht voor het ecologisch beheren van bermen om biodiversiteit te herstellen. Hier zal een amendement over ingediend worden. Gezonde wegbermen kunnen een unieke rol spelen voor de ecologie. Veel land wordt intensief gebruikt voor landbouw en bewoning. Dijken en bermen kunnen als ‘kruidenrijk grasland’ een overgebleven leefgebied vormen voor specifieke planten en dieren en zo een ecologische verbinding vormen, pal naast het wegennetwerk. Dat is ook in EU-verband de afspraak: voor 2030 moet minstens 10 procent van het landelijk gebied ecologisch waardevol worden.

Raadscafé

Erfgoedverordening:
Bond Heemschut heeft bezwaar tegen de regeling van vrijwilligheid. De bond wil dat er een beroeps-beroepsmogelijkheid komt om dit aan te vechten om alsnog plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst af te kunnen dwingen. Daar was geen steun voor.

Tijdelijke huisvesting Middenmeer:
LDA deelt het naar voren gebrachte standpunt dat de locatie tussen de Hoornseweg en A7 is niet geschikt is voor woningbouw vanwege de geluidshinder en fijnstof. Voor tijdelijke huisvesting gelden soepelere normen. Vindt de raad dit acceptabel om op deze plek een tijdelijk onderkomen te realiseren waarin mensen problemen met hun gezondheid kunnen krijgen? Voor LDA is deze locatie alleen geschikt als benoemde problemen opgelost worden.

Verder werd er aandacht gevraagd voor de subsidieverordening en het plaatsen van een zwaluwkast in en het onderhoud van de vijver Middenmeer.

Ecologisch bermbeheer:
Op nu.nl verscheen een interessant artikel waarvan een samenvatting is gemaakt.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.