Verslag openbare fractievergadering 22-01-2024

Raadsagenda 25-01-2024
Weer geen beeldvormende agenda. Slechts hamerstukken ter besluitvorming geagendeerd. Er was dan ook geen reden om de raadsagenda inhoudelijk te behandelen. Ondanks het ontbreken van discussie over de raadsvergadering toch een vruchtbare avond waarop ruim de tijd was om andere onderwerpen die ons bezig houden te bespreken.

Mededelingen
Naar aanleiding van vragen door LDA gesteld zijn vier bankjes terug geplaatst bij het Winkelhart Niedorp. Niet op de oude plekken onder de overkapping maar langs het Hoefje.

Raadscafé
De griffier heeft tijdens het presidium aangegeven dat het niet zo kan zijn dat inwoners aangespoord worden om naar de rechter te stappen. Dit naar aanleiding van een advies in het vorige raadscafé gegeven aan een inspreekster om contact te zoeken met Urgenda of om naar de rechter te stappen. Een advies dat door onze fractievoorzitter gegeven werd. Volgens de griffier hoort een raadslid dit niet te doen. Daar zijn wij het niet mee eens. Nederland is een rechtstaat, dus kan de inwoner naar de rechter stappen wanneer hij vastloopt naar de overheid.

Bewoners van het Hoefje brachten de situatie op het Hoefje/parkeerplaats Winkelhart ter sprake. Na de renovatie is het gevaarlijk geworden met doorgaand (vracht)verkeer. Voorstel is om een plein te maken voor de Koffieloft om voor voetgangers een veiliger situatie te creëren. Een evaluatie, met de gemeente heeft niet plaats gevonden.

Er kwam een klacht over te weinig parkeerplaatsen bij de brede school aan de Nieuwe Niedorperweg. Na de renovatie van de kiss-en-ride stroken is er voldoende parkeerruimte. Slechts tweemaal per dag is het druk, bij het brengen en halen van de kinderen.

Leden van de stichting Toekomst bestendig sportpark Hollands Kroon Zuid kwamen de plannen toelichten. Voor ons zijn ze niet duidelijk. Waarom wordt er niet gekeken of het sportpark te realiseren is op de locatie van vv Winkel aan de Hartweg? Heeft onze voorkeur boven Limmerschouw of Oosterweg gezien de verkeersafwikkeling.

Kernenergie
Wat is ons standpunt over kernenergie. Is dit een optie in de energietransitie? Deze vraag werd met een duidelijk ja beantwoord. Belangrijkste reden voor ons is, is dat bij gebruik van kernenergie geen CO2 vrij komt bij de opwekking van elektriciteit. LDA zal een motie indienen waarin het college gevraagd wordt om aan te sluiten bij de oriënterende besprekingen die in Den Helder en Westfriesland waar onderzoeken lopen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Noord-Holland Noord.

Besloten vergadercultuur
Hoe gaan wij hier mee om nu er steeds meer achter gesloten deuren vergaderd wordt? Beeldvormende vergaderingen ontbreken steeds vaker op de raadsagenda. Het nieuw ingestelde BOT-overleg vindt in beslotenheid plaats. Doel van dit overleg is dat de raadsleden in informele sfeer, met de Benen Op Tafel, met elkaar vrijuit over alle mogelijke onderwerpen kunnen praten. LDA heeft daar grote moeite mee. Deze discussie hoort in de raad in openbaarheid gevoerd te worden. Dat is de plaats waar het politieke debat hoort plaats te vinden zodat onze inwoners de verschillende standpun-ten tot zich kunnen nemen en daarmee de politieke besluitvorming beter kunnen begrijpen. De coalitie-partijen blokkeren dit. Zij zijn kennelijk onderling sterk verdeel waardoor zij het debat in de openbaarheid niet aandurven. Eerst veilig achter gesloten deuren alles op elkaar afstemmen en dan met een standpunt naar buiten komen waarover nauwelijks nog discussie mogelijk is. Als oppositie wordt je zo monddood gemaakt. De vraag kwam ter tafel of wij er nog wel aan moeten deelnemen. Wegblijven betekent dat je je zelf buiten sluit, dat moeten we niet doen.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.