Algemene Beschouwing Kadernota 2025

Ook dit jaar is er voor gekozen om deze Kadernota gezamenlijk met de gehele raad vorm te geven. Voor deze meerdere werksessies een groot compliment.

Vorig jaar hadden we moeite met het voorsorteren op het ravijnjaar 2026 en het daardoor extra verhogen van de ozb. Onnodig vonden wij! Het is dan ook goed om te zien dat hier dit jaar niet voor gekozen is. Er zat afgelopen jaren heel wat lucht in de begroting en dus vloeide er regelmatig wat in de Algemene reserve.Het betekent dat we als Hollands Kroon best een stootje kunnen opvangen.

Toch wordt er voor gekozen om dit keer “scherper aan de wind te varen”, waarbij je je dan kunt afvragen waarom dit niet eerder gebeurd is?  Efficiënt werken, dan wel kritisch op de uitgaven letten, zou een beginsel moeten zijn.

Scherper aan de wind varen, betekent dit jaar in de kadernota: Ombuigen of wel bezuinigen. De keuzes die gemaakt worden aan ombuigingen, hebben merendeels onze instemming. Toch delen wij de waarschuwingen die tussen de regels staan, zoals de bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen. Dat vinden wij een hoog gehalte aan “wensdenken” hebben. Temeer daar diverse partijen in de gemeenschappelijke regelingen laatst hebben aangegeven juist meer middelen nodig te hebben om hun taken naar een acceptabel niveau te tillen. Dit wordt dus nog wel een “dingetje” om met deze partijen en alle participerende gemeenten tot een akkoord te komen.

Als LDA hebben we wel moeite met twee ombuigingen binnen deze kadernota.

Ten eerste de bezuiniging op de zorg.
Hier wordt 825.000 euro op bezuinigd, met als onderbouwing dat men met minimale inzet zo efficiënt mogelijk wil gaan werken met minimale impact voor de inwoners. Twee vragen aan de wethouder:

  1. Kan zij aangeven waar die “minimale gevolgen “uit zullen bestaan voor de inwoner?
  2. Gezien het substantiële bedrag dat jaarlijks structureel wordt bespaard, zou de conclusie kunnen zijn dat wij de afgelopen jaren elk jaar ruim 800.000 euro teveel hebben betaald nu blijkt dat deze bezuiniging nauwelijks of geen gevolgen voor de inwoners zal hebben? Is dit een realiseerbare besparing, terwijl de zorgbehoefte jaar in jaar uit toeneemt?

De tweede bezuiniging waar wij moeite mee hebben, betreft de Omgevingskwaliteit. Hier wordt 200.000 euro bezuinigd op het onderhoud. Kan de wethouder aangeven welke specifieke plekken er bedoeld worden, waar onderhoud verminderd of niet meer uitgevoerd zal worden? Bent u ook niet van mening dat verrommeling op de loer ligt met het afschalen van onderhoud op groen?

Voor wat nieuw beleid betreft zijn we vooral tevreden dat er meer geld gaat naar de bibliotheken. Er is in het verleden veel op bezuinigd en we zien gelukkig de waardering voor de bibliotheek in de samenleving weer terug keren.

Wat wij wel missen in de Kadernota 2025, is het hebben van een woon-zorgvisie en dus ook een uitwerking in de meerjarenbegroting. Het hebben van een visie hierover, wordt door iedereen onderkent, maar gezien onze vergrijzende populatie ook een must. Een start zou dan ook eigenlijk niet meer moeten plaats vinden, hij zou er al moeten liggen. Immers de woonvisie ligt in concept klaar. Welke ideeën  leven er binnen Hollands Kroon op het gebied van Wonen en Zorg? Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen in je eigen huis is een paar decennia de gedachtegang al dan niet met ondersteuning vanuit de Wmo. Ingezet om de zorgkosten te beteugelen, maar op enig moment heeft dit ook zijn grenzen bereikt. Het wachten op acties in regioverband vertraagt naar onze mening alleen maar het proces, en vaart maken gezien oplopende bouwtijden is wat ons betreft een aandachtspunt voor Wonen en Zorg.

Resumerend kunnen we zeggen, dat het goed is dat de stofkam er door heen gaat, maar wij reken ons niet rijk op enkele onderdelen van deze kadernota.

Henk van Gameren,
fractievoorzitter

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.