Verslag openbare fractievergadering 17-06-2024

Op de goed bezochte vergadering ontstond op een zonnig terras in de Kunsttuin in Winkel na een rondje voorstellen een levendige discussie met de drie insprekers waarbij de inbreng steeds was dat er geen antwoord van gemeente of college komt na gedane toezeggingen naar aanleiding van ontmoetingen of gesprekken.

Herinrichting Koningin Julianalaan, Slootdorp
Inspreekster 1 geeft een samenvatting van haar contacten met de gemeente in het dossier herinrichting Koningin Julianalaan dat voor veel onrust onder bewoners zorgt. Met WOO-verzoeken heeft zij de onderzoeksrapporten van de omgevingsdienst (2021) en MANN (2023) gekregen waaruit duidelijk blijkt dat er een verontreiniging is met PAKs en sanering noodzakelijk is.
Gemeente ontkent dat daar sprake van is. Inmiddels zijn de werkzaamheden tot nader order opgeschort. Wachten is op de beantwoording van de vragen die LDA hier over gesteld heeft.

Opvang asielzoekers in hotel Van der Valk, Wieringerwerf
Inspreekster 2 heeft tijdens de bijeenkomst waarin de gemeente inwoners geïnformeerd heeft over de komst van asielzoekers in hotel Van der Valk de situatie rond het tunneltje onder de A7 benoemd wat door de aanwezigen breed gedragen werd. De burgemeester heeft toen de toezegging gedaan tot een nader gesprek maar is dit niet nagekomen. De beantwoording van de LDA gestelde vragen, waarin de zorg onder de inwoners benadrukt wordt, gaat hier aan voorbij. Besloten is dat LDA dit zal agenderen op de vergadering van de werkgroep asielopvang op woensdag 19 juni.

Energie Middenmeer?
Inspreker 3 doet kort verslag van een bijeenkomst waar partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van windparken op zee en de productie van waterstof, zoals Tennet, ministerie van EZ, datacenters. Ieder gaat zijn eigen gang, er is geen geen samenwerking. Wij worden er op gewezen alert te zijn want de ontwikkelingen om Middenmeer tot energie hub aan te wijzen zullen grote gevolgen hebben. “Hebben wij er wel voordeel van?”, vraagt hij zich af.

Losloop plek voor honden
De losloop plek voor honden in Wieringerwerf is er niet meer. De gemeente verwijst bewoners naar de plek in park de Meent in Winkel. Daar moet je met de auto er naar toe, niet erg duurzaam. LDA zal er vragen over stellen.

Westfriesedijk
LDA heeft in oktober vragen gesteld over het onderhoud aan de Westfriesedijk tussen Winkel en Kolhorn. Er waren klachten bij de fractie gekomen door fietsers die overlast ondervonden van het slechte wegdek dat gaten bevatte. Inmiddels zijn er werkzaamheden unitgevoerd die dit enigszins verholpen hebben.

Raadscafé
De locatie van het raadscafé op 13 juni was voetbalkantine van ZAP in Breezand. De voetbalvereniging heeft het door dalend ledental moeilijk en vraagt om meer woningbouw in Breezand. Dat moet weer aanwas voor de verenigingen opleveren voor een gezonde toekomst. Het bouwen van woningen aan de Molenvaart tegenover winkelcentrum Molensluis werd ook aan de orde
gesteld. Raadsleden uit Schagen waren aanwezig om te ervaren hoe het raadscafé werkt. Zij reageerden enthousiast en willen het ook in Schagen gaan invoeren. Zelf gaven zij uitleg over de goede ervaringen die Schagen heeft met het burgerberaad.

Raadsagenda
De kadernota, waarin de gemeenteraad de kaders vast stelt voor het opstellen van de begroting, staat in het teken van mogelijke bezuinigingen die kunnen voortvloeien uit de aangekondigde korting op de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Voorlopig zullen tegenvallers uit de algemene reserve gedekt worden. De nota toont daardoor weinig ambities. De aangekondigde verdere verhoging van de OZB met 5% komt te vervallen waardoor de OZB niet verhoogd. Aandachtspunten zijn communicatie, waar positief over gesproken wordt. Dat kunnen wij niet delen, onze ervaringen zijn anders. Op het budget voor onderhoud openbare ruimte wordt bezuinigd, wat niet de instemming van LDA heeft. Positief is het uittrekken van extra geld voor het instellen van veilige schoolroutes en bibliotheken.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.