Beantwoording vragen over opslag met PFOS vervuilde grond bij Afvalzorg in Middenmeer

Hieronder de beantwoording door het college van onze vragen over de metingen van het pfos-gehalte rond de stortplaats van Afvalzorg. De gemeten waarden zijn onder de door het RIVM vastgestelde grenswaarden voor oppervlaktewater.

 1. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het effluent?
  Afvalzorg bemonstert het effluent circa 12x per jaar waarbij ook op PFOS wordt geanalyseerd. Deze gegevens worden aan het hoogheemraadschap ter controle toegestuurd.

  a) Wat is de concentratie die in 2022 is gemeten in het effluent?
  In 2022 zijn 12 metingen uitgevoerd. De concentraties lopen uit een van <0,02μg/l (concentratie lager dan detectielimiet 0,02 μg/l) tot maximaal 0,10 μg/l.

  b) Zijn er na de stort in 2008 tot 2022 ook metingen verricht en wat is daarvan het resultaat?
  De metingen op PFOS zijn gestart in september 2020. In 2020 zijn 3 metingen verricht. De gemeten concentraties variëren tussen 0,07 μg/l en 0,15 μg/l. In 2021 zijn 7 metingen verricht. De gemeten concentraties variëren tussen 0,04 μg/l en 0,1 μg/l.

  c) Worden er na 2022 metingen verricht en wat is daarvan het resultaat?
  Ja. In 2023 zijn 12 metingen uitgevoerd. De concentraties lopen uiteen van niet-aantoonbaar <0,02μg/l (concentratie lager dan detectielimiet 0,02 μg/l) tot maximaal 0,16 μg/l.

 2. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het oppervlaktewater?
  De gemeente bewaakt niet zelf het oppervlaktewater. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een taak op dat gebied. Er wordt enerzijds door Afvalzorg analyse van het effluent aangeleverd aan HHNK. Anderzijds wordt door het HHNK de algemene waterkwaliteit in de Polder Wieringermeer gemeten.

  a) Worden er metingen verricht naar PFOS in het oppervlaktewater in de buurt van de locatie van Afvalzorg om zicht te krijgen of er sprake is van uitspoeling en dus verspreiding in het milieu?
  In opdracht van het HHNK worden metingen verricht. Er worden metingen verricht bij het gemaal Leemans. Dit ligt benedenstrooms van de locatie van Afvalzorg maar niet in de buurt. Daarnaast is er nog een meetpunt in de Slotervaart juist ten zuiden van Slootdorp. Dit meetpunt ligt niet benedenstrooms maar wel in hetzelfde peilgebied als waar de locatie van Afvalzorg in ligt. Door Afvalzorg zelf worden metingen aan het effluent van de zuivering gerapporteerd aan HHNK.

  b) Zo ja, wat zijn de gevonden waarden?
  De metingen in het oppervlaktewater zijn verricht in 2019. De gemeten concentratie bij het gemaal Leemans (benedenstrooms van locatie Afvalzorg) lopen uit een van overwegend niet-aantoonbaar <1,0 ng/l of 0,001 μg/l (concentratie lager dan detectielimiet 0,001 μg/l) tot een incidentele overschrijding van 4,2 ng/l of 0,0042 μg/l. In 2019 is bij het meetpunt bij Slootdorp een hoogste waarde gemeten van 14 ng/l of 0,014 μg/l.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.