Categorie archieven: Wieringermeer

Beantwoording vragen over: tunnel onder A7 Wieringerwerf

Op 18 mei 2024 heeft LDA (v/h LADA) vragen gesteld over de tunnel onder A7 Wieringerwerf.
Hieronder de antwoorden van het College op deze vragen.

 1. Deelt het college onze mening dat het tunneltje als onveilig kan worden ervaren door voetgangers die er gebruik van maken?
  Een onveilig gevoel kan te maken hebben met verschillende factoren zoals verlichting, zichtbaarheid of het algemene gevoel van veiligheid. Dit is een gevoelsbeleving wat ieder anders zal ervaren. Een onveilig gevoel is niet prettig en de gemeente Hollands Kroon vindt het belangrijk dat alle gebruikers van het tunneltje zich veilig voelen. Het college heeft niet eerder signalen ontvangen over onveiligheid bij en rondom het tunneltje. Het tunneltje is voorzien van verlichting, hetgeen het veiligheidsgevoel van inwoners over het algemeen vergroot. We zullen nagaan of de verlichting nog goed functioneert en of er meer verlichting geplaatst dient te worden. Mochten wij wel signalen ontvangen, dan nemen wij deze serieus en zullen wij kijken naar mogelijkheden om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te verhogen. Overigens zal dit in samenspraak met Rijkswaterstaat moeten gebeuren, aangezien zij eigenaar zijn van de tunnel.

 2. Is het college al eerder benaderd door inwoners over de veiligheid van dit tunneltje?
  Nee, er zijn niet eerder meldingen ontvangen over het tunneltje. Er zijn ook niet eerder meldingen gedaan bij de politie.
 3. Deelt het college de mening dat de komst van 100 asielzoekers in Van der Valk, de sociale controle verslechtert?
  Het college is van mening dat de komst van 100 asielzoekers in Van der Valk niet leidt tot een verslechtering van de sociale controle. Het is belangrijk om te benadrukken dat asielzoekers, net als ieder ander, deel uitmaken van onze gemeenschap en bijdragen aan de sociale dynamiek in Wieringerwerf. Wij geloven dat dit kan leiden tot een verbetering van de sociale cohesie en controle, in plaats van een verslechtering. We blijven ons inzetten voor open dialoog en begrip tussen alle leden van onze gemeenschap. Het COA heeft tijdens de bijeenkomst op 24 april jl. nadrukkelijk de bewoners van Wieringerwerf en omstreken uitgenodigd voor een bezoek aan de opvang met het doel kennis te maken met de bewoners (asielzoekers).
 4. In veel gevallen is de gemeente bevoegd gezag wat betreft de locatie van bushaltes. Is dit ook het geval bij deze bushalte, die gesitueerd is aan een rijksweg?
  De locatie van de bushalte is op grondgebied van Rijkswaterstaat, en valt dus niet binnen ons bevoegd gezag.

 

LDA stelt vragen over de voetgangerstunnel onder A7 Wieringerwerf

Op de agenda voor de raadsvergadering van 23-05 staat een ingekomen stuk, waarin de briefschrijfster aangeeft zich zorgen te maken om de veiligheid bij het tunneltje onder de A7 ter hoogte van hotel van der Valk. Dit tunneltje leidt naar de parkeerplaats aan de westzijde van de A7, waar zich naast een parkeerplaats ook een bushalte bevindt van buslijn 350 Alkmaar-Leeuwarden. Het tunneltje ligt buiten het dorp en is de enige route naar de bushalte, welke dagelijks door vele jongeren wordt gebruikt om van en naar school te komen. Briefschrijfster vreest dat de sociale controle, mede door de waarschijnlijke komst van 100 asielzoekers in hotel van der Valk, verloren gaat.

LDA deelt de zorgen over de veiligheid bij het tunneltje, en is van mening dat het tunneltje sowieso ongelukkig ligt, nog los van of er asielzoekers naast komen te wonen. Het feit dat de tunnel buiten het dorp ligt met weinig bebouwing eromheen en het de enige looproute naar het dorp is, helpen niet mee voor het gevoel van veiligheid. De tunnel wordt daarnaast ontsierd door de vele graffiti op de muren.

 1. Deelt het college onze mening dat het tunneltje als onveilig kan worden ervaren door voetgangers die er gebruik van maken?

 2. Is het college al eerder benaderd door inwoners over de veiligheid van dit tunneltje?

 3. Deelt het college de mening dat de komst van 100 asielzoekers in Van der Valk, de sociale controle verslechtert?

 4. In veel gevallen is de gemeente bevoegd gezag wat betreft de locatie van bushaltes. Is dit ook het geval bij deze bushalte, die gesitueerd is aan een rijksweg?

LDA stelt vragen over de herinrichting van de Koningin Julianalaan in Slootdorp

Bewoners van de Koningin Julianalaan hebben een brief ontvangen waarin gemeld wordt dat op 1 juni met de werkzaamheden begonnen wordt. Dit zorgt voor onrust in de buurt omdat de brief geen duidelijkheid geeft wat er gaat gebeuren met de plek in de steeg tussen de Koningin Julianalaan en Kerkstraat waar een verontreiniging met PAK (polyaromatische koolwaterstoffen) is geconstateerd. In het rapport met de resultaten van het door MANN uitgevoerde bodemonderzoek wordt vermeld dat er een sterke verontreiniging is geconstateerd bij de boring bij peilbuis 23 waar een waarde van 81 mg/kg ds gevonden is met de vermelding dat vanaf 40 mg/kg dus sprake is van een saneringsnoodzaak.
De volkstuintjes aan de Koningin Julianalaan grenzen aan de vervuilde locatie. Omwonenden maken zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid.

 1. Kunnen de werkzaamheden van de herinrichting van de Koningin Julianalaan wel beginnen voordat de sanering van de verontreinigde locatie heeft plaats gevonden?
 2. Zo ja, waarom?
 3. Bent u bereid op korte termijn met de bewoners in gesprek te gaan om duidelijkheid te verschaffen over de uit te voeren werkzaamheden?

LDA stelt vragen over opslag met PFOS vervuilde grond bij Afvalzorg in Middenmeer

Geachte leden van het college,
In een groot artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 16 maart met de titel ‘Stille milieuramp’ is een reconstructie gemaakt van de PFOS-ramp op Schiphol in 2008.
PFOS was een essentieel onderdeel van schuimblusmiddelen en een van de schadelijkste PFAS-soorten die de gezondheid ernstig kunnen schaden.
Deze stoffen breken nauwelijks af en verblijven daardoor permanent in het milieu. Het incident dat zich op Schiphol afspeelde heeft veel van deze stof in het omliggende gebied verspreidt.
In het artikel lezen we dat voor de omlegging van de provincialeweg N201 alle grond afgegraven moest worden. Een grote hoeveelheid van deze ernstig vervuilde grond (tot 250 microgram PFOS per kilogram) is afgevoerd naar de stortplaats van Afvalzorg in de Wieringermeer. Op de website van Afvalzorg, locatieWieringermeer, is hier nauwelijks informatie over te vinden. Als resultaat van een zoekopdracht wordt slechts één bericht gevonden, gedateerd 22 november 2022: uit analyseresultaten blijkt dat deze stoffen (waaronder PFOS en PFOA) in zeer lage concentraties zijn aangetoond in het effluent (het gezuiverde water dat de zuiveringsinstallatie verlaat) van de waterzuivering. Wettelijk gelden er nog geen lozingsnormen.
Grond heet ernstig verontreinigd bij 59 microgram (59 miljoenste gram) PFOS. De in de Wieringermeer gestorte grond overschrijdt ruim 4 keer deze norm. Voor oppervlaktewater is de maximaal toegestane hoeveelheid 0,65 nanogram (0,0065 miljoenste gram).

 1. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het effluent?
  a) Wat is de concentratie die in 2022 is gemeten in het effluent?
  b) Zijn er na de stort in 2008 tot 2022 ook metingen verricht en wat is daarvan het resultaat?
  c) Worden er na 2022 metingen verricht en wat is daarvan het resultaat?
  d) Zo nee, waarom niet?
 2. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het oppervlaktewater?
  a) Worden er metingen verricht naar PFOS in het oppervlaktewater in de buurt van de locatie van Afvalzorg om zicht te krijgen of er sprake is van uitspoeling en dus verspreiding in het milieu?
  b) Zo ja, wat zijn de gevonden waarden?
  c) Als deze metingen niet worden verricht, wat is daarvoor de reden?

Uitkomsten onderzoek vestiging datacenters in Hollands Kroon

Maandagavond 11 maart was er een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis waarbij de uitkomsten van het onderzoek naar de vestiging van datacenters in Hollands Kroon werden besproken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Berenschot. Hoewel de onderzoekers geen formele misstanden ontdekten in het dossier, waren zij wel van mening dat het heeft geschort aan actieve communicatie tussen college en raad en was er sprake van een kleine kliek van mensen die zich bezig hield met dit onderwerp. Daarnaast was er geen oog voor de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Hierdoor kon het debat over de vestiging van datacenters escaleren. De belangrijkste vraag: ‘Willen we dit wel?’ werd niet gesteld.

LDA onderschrijft de conclusies van het onderzoek. Als er sprake was geweest van duidelijke communicatie, transparantie en vroegtijdige inspraak voor de inwoners van de Wieringermeer, was de situatie niet zo geëscaleerd als nu het geval is. Op kritische punten is er sprake geweest van misleidende informatie, en een gebrek aan samenwerking tussen verschillende (bestuurs)lagen. Belangrijke lessen voor de toekomst.

Lees een verslag van gisteravond in dit gratis artikel van het Noord-Hollands Dagblad:

Kaart van Hollands Kroon werd stilletjes gewijzigd zodat techgiganten mega-datacenters konden bouwen | Noordhollands Dagblad

En kijk voor een grondigere analyse door voormalig journalist van Regio Noordkop, Stijn Vos, op Binnenlands Bestuur:

Onwrikbaar bestuur liet vestiging datacenters escaleren (binnenlandsbestuur.nl)

Daan Pruimboom

LDA stelt vragen over locatie tijdelijke huisvesting Hoornseweg, Middenmeer

Geachte leden van het college,

U heeft de locatie aan de Hoornseweg aangewezen  om geschikt te maken voor tijdelijke opvang van spoedzoekers,  Oekraïners en statushouders. U geeft aan dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht op deze locatie in de nabijheid van de A7 lager is dan het gemiddelde in Nederland en vergelijkbaar is met een gemiddelde stad in Nederland.

 1. Wanneer zijn er metingen gedaan waaruit deze conclusies getrokken zijn door u?
 2. Kunt u ons het rapport ter beschikking stellen van dit onderzoek?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LDA stelt vragen over bouwplannen Lelypark

Geachte leden van het college,

In de Schager Courant van 26 september wordt vermeld dat Wooncompagnie medio 2024 start met de bouw van 120 woningen in het Lelypark.
De wijziging van het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark  is in raadsvergadering van 16 december 2021, agendapunt 8.5, vastgesteld. In het rapport van Bügel-Hajema wordt ernstige bodemverontreiniging  geconstateerd.

In het grondwater van peilbuis 84 zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gevonden.  Voor naftaleen en som xylenen zijn tussenwaarden overschreden. Verder zijn er vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Ook wordt vermeld dat grenzend aan de noordzijde van Lelypark een sterke verhoging van PAK in de bodem is gemeten.

Op beantwoording van technische vragen (TV2156) gesteld door de LDA-fractie of daar consequenties aan verbonden zijn, heeft u bevestigend beantwoord en dat er gesaneerd gaat worden.

Kunt u ons informeren over de stand van zaken betreffende de bodemsanering op Lelypark?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LDA&Anders! zorgt dat de ‘IJsselmeerwaarde’ wordt bewaakt!

Gisteren, 26 januari, vergaderde de gemeenteraad over de Kustvisie IJsselmeerkust. Dit is een visiedocument dat vastgesteld door de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon. Vorig jaar heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere twee gemeenten, de kustvisie niet vastgesteld. Er waren te veel twijfels over de gevolgen van de projecten die in het document werden genoemd, zoals de Wieringerhoek en Plan Buitendijk. Een groot bezwaar was het voornemen om zonneatollen aan te leggen voor de kust van de drie gemeenten.
Lees verder

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.