Verslag openbare fractievergadering 16-10-2023

Inspreken
De heren Kamst en De Vries (Veilig Verkeer afdeling Wieringerland)  vragen de fractie hoe er in de raad omgegaan wordt  met verkeerszaken. VVN krijgt nooit respons op de inbreng die er veelvuldig is en twijfelt aan de deskundigheid bij Hollands Kroon dat heel veel externe inhuur pleegt om onderzoek te doen terwijl de kennis vaak in de samenleving aanwezig is hoe problemen op te lossen. Zij doen de suggestie om eens na te vragen hoeveel geld hieraan besteed wordt.
Voor de informerende bijeenkomst Verkeersveiligheid op 30 november is VVN niet uitgenodigd. Suggestie wordt gedaan om in navolging van de Wmo-adviesraad een open brief aan raad en college te sturen waarin de klachten worden uitgesproken.

Bodemsanering Lelypark
De vragen die door LDA aan het college gesteld zijn over de sanering van de vervuilde grond zijn nog niet beantwoord. Wooncompagnie heeft aangegeven niet op vervuilde grond te bouwen.

Raadscafé
In het raadsafe in de Willibrorduskerk in Haringhuizen waren weinig raadsleden aanwezig, wel onze fractievoorzitter en fractieondersteuner.
De verkeerssituatie in Haringhuizen kwam ter sprake, met name de problemen met parkeren. Waar is er ruimte voor te vinden?
Woningbouwplan hoek Muggenburgerweg. Er werden zorgen uitgesproken over de kosten van de aanleg van voorzieningen zoals speeltuin etc.
Ons advies: neem contact op met kernbeheer. Door een aantal bewoners uit Wieringerwerf werd bezwaar gemaakt tegen huisvesting van 230 arbeidsmigranten op de Schelphorst. Bezwaren delen wij niet, uitgangspunt van LDA is altijd geweest grootschalige opvang op of nabij industrieterreinen.

Tijdelijke huisvesting statushouders, Oekraïners en spoedzoekers
Het college vraagt de bestemming van het bedrijventerrein in de hoek Hoornseweg/A7 in Middenmeer te veranderen in een woonbestemming om opvang voor deze tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Wij vinden deze locatie ongeschikt vanwege de overlast veroorzaakt door A7, denk aan geluidsoverlast en belasting met fijnstof. Omdat voor tijdelijke huisvesting mildere regels gehanteerd worden dan voor permanente bewoning zou deze locatie geschikt zijn. LDA wijst deze locatie dan ook af.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.