Aanvullende vragen vervuiling Lelypark

TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE RAADSVERGADERING

 

Naam fractie LDA
Datum raadsvergadering 21-12-2021
Volgnummer TV
Agendapunt C5
Onderwerp Bestemmingplan Wieringerwerf – Lelypark

 

Geachte leden van het college,

 Bijlage 5 geeft ons aanleiding tot nadere vragen.

In het grondwater van peilbuis 84 zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gevonden.  Voor naftaleen en som xylenen zijn tussenwaarden overschrijden. Verder zijn er vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Op grond van de sterke verhoging aan benzeen waarmee de kritische waarde is overschreden geldt voor deze locatie de veiligheidscode ‘zwart vluchtig’. Dat is de zwaarste klasse voor bodemverontreiniging, welke geldt voor de aanwezigheid van carcinogene en mutagene stoffen.

Ook wordt vermeld dat grenzend aan de noordzijde van Lelypark een sterke verhoging van PAK in de bodem is gemeten.

Wordt er in het omringende gebied nader onderzoek gedaan op de aanwezigheid van deze stoffen in het grondwater en de bodem om inzicht te krijgen hoever deze verontreiniging zich uitstrekt?

Betekent deze verontreiniging dat er in het kader van de Wet Bodemsanering gesaneerd moet worden?

In de omgeving van peilbuis 01 wordt een zware verontreiniging aan minerale olie aangetroffen.  Ook hier de vraag:

Betekent dit dat er in het kader van de wet bodemsanering een sanering noodzakelijk is?

Kunt u hier duidelijkheid over geven?

Er wordt aangegeven dat er geen onderzoek gedaan wordt naar de aanwezigheid van PAK in de asfalt verhardingen die in het gebied aanwezig zijn. Er wordt de aanbeveling gedaan om dat alsnog te doen.

Gaat u deze aanbeveling uitvoeren?

 

Met vriendelijke groet,

 

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.