Auteur archieven: admin

Open ruimte Leijerdijk blijft open

In de vergadering van 3 september 2020 heeft de raad met grote meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bloembollenbedrijf Leijerdijk 5 Nieuwe Niedorp”. Daarmee werd het mogelijk om een opslagloods te bouwen in het open gebied aan de Leijerdijk. LDA heeft tegen dit bestemmingsplan gestemd omdat het in onze ogen een onaanvaardbare aantasting van het landschap ter plekke is. Omwonenden zijn in beroep gegaan bij de Raad van State. In de uitspraak op 8 december 2021 heeft de
Raad het beroep gegrond verklaard en het besluit van de gemeente nietig verklaard.

LDA heeft met voldoening van de uitspraak kennis genomen waarmee het open gebied tussen de Leijerdijk, Oude Niedorp en Verlaat niet aangetast wordt.

Bodem Lelypark moet gesaneerd worden

Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bügel-Hajema staat een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem. Voor het volledige bodemonderzoek werd verwezen naar bijlage 5. Deze ontbrak echter bij de raadsstukken. LDA heeft gevraagd om deze bijlage maar deze werd niet ter beschikking gesteld. Fractievoorzitter Henk van Gameren vroeg bij het vaststellen van de agenda voor donderdag 16 december om het voorstel tot wijziging van het bestemmingplan van de vergadering af te halen. Hij kreeg geen steun vanuit de raad en haalde het toen naar de oordeelvorming. Het werd niet behandeld en doorgeschoven naar de uitloopvergadering op dinsdag 21 december. Het resultaat is wel dat vrijdagochtend het hele rapport van Bügel-Hajema bij de raadsstukken werd gevoegd met daarin bijlage 5. Daaruit bleek dat de verontreiniging veel ernstiger is dan uit de toelichting bij het raadsvoorstel bleek. Daarop heeft de fractie vervolgvragen gesteld, die maandag 2o0 december al beantwoord zijn. Daaruit blijkt sanering noodzakelijk is. Hierbij de vragen met de beantwoording.

Lees hier het gehele bericht. LINK

Aanvullende vragen vervuiling Lelypark

TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE RAADSVERGADERING

 

Naam fractie LDA
Datum raadsvergadering 21-12-2021
Volgnummer TV
Agendapunt C5
Onderwerp Bestemmingplan Wieringerwerf – Lelypark

 

Geachte leden van het college,

 Bijlage 5 geeft ons aanleiding tot nadere vragen.

In het grondwater van peilbuis 84 zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gevonden.  Voor naftaleen en som xylenen zijn tussenwaarden overschrijden. Verder zijn er vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Op grond van de sterke verhoging aan benzeen waarmee de kritische waarde is overschreden geldt voor deze locatie de veiligheidscode ‘zwart vluchtig’. Dat is de zwaarste klasse voor bodemverontreiniging, welke geldt voor de aanwezigheid van carcinogene en mutagene stoffen.

Ook wordt vermeld dat grenzend aan de noordzijde van Lelypark een sterke verhoging van PAK in de bodem is gemeten.

Wordt er in het omringende gebied nader onderzoek gedaan op de aanwezigheid van deze stoffen in het grondwater en de bodem om inzicht te krijgen hoever deze verontreiniging zich uitstrekt?

Betekent deze verontreiniging dat er in het kader van de Wet Bodemsanering gesaneerd moet worden?

In de omgeving van peilbuis 01 wordt een zware verontreiniging aan minerale olie aangetroffen.  Ook hier de vraag:

Betekent dit dat er in het kader van de wet bodemsanering een sanering noodzakelijk is?

Kunt u hier duidelijkheid over geven?

Er wordt aangegeven dat er geen onderzoek gedaan wordt naar de aanwezigheid van PAK in de asfalt verhardingen die in het gebied aanwezig zijn. Er wordt de aanbeveling gedaan om dat alsnog te doen.

Gaat u deze aanbeveling uitvoeren?

 

Met vriendelijke groet,

 

Henk van Gameren

PERSBERICHT Ernstige vervuiling Lelypark

Ernstige vervuiling Lelypark

Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bugel-Hajema staat een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem:

Onderzoek Om te bepalen of de bodemkwaliteit ter plaatse geschikt is voor het beoogde gebruik is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In Bijlage 5 bij deze toelichting is de volledige rapportage opgenomen. Hieruit blijkt dat:

………Ter plaatse van boring/peilbuis 84 is een matige verhoging aan minerale olie in de grond gemeten. In het grondwater ter plaatse zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gemeten. Voor naftaleen en xylenen wordt de tussenwaarde overschreden. Daarnaast zijn enkele lichte verhogingen aan vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Op basis van de sterke verhoging aan benzeen (kritisch) geldt voor deze locatie de veiligheidsklasse ‘zwart vluchtig’. Boring 84 is geplaatst in een bosschage aan de zuidoostkant van de onderzoekslocatie. Er is geen duidelijke oorzaak bekend voor deze verontreiniging.

Bijlage 5 ontbreekt echter bij de raadsstukken. LDA heeft in een technische vraag, verzonden op 9 december, om deze bijlage gevraagd. Omdat daar geen antwoord op is gekomen en stuk niet alsnog aan de agenda is toegevoegd, vroeg fractievoorzitter Henk van Gameren om het raadsvoorstel van de agenda af te halen. Hij stond daarin alleen waarna hij vroeg om het voorstel oordeelvormend te behandelen, waarbij hij opmerkte het vreemd te vinden dat het voorstel ter besluitvorming wordt aangeboden zonder dat de raad er over wil discussiëren.

Volgens wethouder Theo Groot zat de bijlage wel bij de stukken. Hij naar verwees naar de nota van zienswijzen.  Groot trok de onderbouwing van Van Gameren in twijfel: “Stel dat het waar is. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt.”  Daarmee geeft Groot aan zijn eigen stukken niet te kennen.  Tot een behandeling kwam het niet omdat het voorstel van voorzitter van Dam om het gezien de tijd te behandelen op dinsdag 21 december in de uitloopvergadering werd aangenomen. Inmiddels is het volledige rapport van Bugel – Hajema,  waaronder bijlage 5, aan de agenda toegevoegd. Daaruit blijkt dat er veel meer aan de hand is dan uit de raadsstukken blijkt.

De classificatie veiligheidsklasse ‘zwart vluchtig’ is de zwaarste klasse, geldend voor verontreiniging met carcinogene en mutagene stoffen. LDA is verbaasd dat de raad niet kritisch is over dit voorstel. Dat mag je wel verwachten voor een locatie waar woningbouw moet komen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze fractievoorzitter Henk van Gameren (06 24441649)

Download BERICHT

Verdieping DOSSIER

 

PERSBERICHT

LDA en ANDERS ! gaan de krachten bundelen

De samenwerking houdt in dat met één gezamenlijke lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt
deelgenomen.
De twee lokale partijen staan programmatisch dicht bij elkaar en zijn tot de conclusie gekomen dat zij door samen op te trekken beter en krachtiger kunnen functioneren. In de afgelopen periode bleek dat de standpunten van beide partijen op belangrijke onderwerpen verregaand overeenkwamen en dat ook de chemie tussen de fracties positief bijdroeg aan de toenadering.
De huidige fractievoorzitters Henk van Gameren en Dorien Sijbenga – van den Outenaar voeren de lijst aan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Henk van Gameren (06 24441659) – Dorien Sijbenga – van den Outenaar (06 28432411)

Document --> LINK

Kooyhaven (2)

Op maandag 22 november een vervolgartikel in het Noordhollands Dagblad waarin gesteld wordt dat er bedrijven zijn die zich er willen vestigen maar dat het niet kan.

Wij citeren uit dit artikel:
Daarom willen de twee colleges en Port of Den Helder het convenant in de prullenbak gooien. Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon heeft volgens de bewonerscommissie voorgesteld om een alternatief convenant op te stellen. ,,Dat was op 28 juni’’, zegt Rein Bloemendaal van de BWC. ,,Tot op heden hebben we geen reactie ontvangen.’’

,,Het volledig van tafel vegen van het huidige convenant, dat getekend is door echt álle partijen, is geen uitgangspunt of geloofwaardig voorstel om mee te beginnen’’, zegt Bloemendaal. ,,De basis van het standpunt van de omwonenden is nog steeds handhaving van het convenant. Dat is geen onwil. Maar er is niet aangetoond waarom bewoners zouden moeten afzien van dit door alle partijen gedragen.

De Bewonerscommissie Kooyhaven ziet niet in waarom het convenant dat door alle betrokken partijen is ondertekend van tafel moet. ,,Dat is geen onwil’’, zegt een woordvoerder. ,,Maar er is niet aangetoond waarom bewoners zouden moeten afzien van dit convenant dat door alle partijen is getekend.’’

LDA is het eens met deze uitspraak.

Klik HIER voor het het eerder gepubliceerde bericht.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.