PERSBERICHT Ernstige vervuiling Lelypark

Ernstige vervuiling Lelypark

Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bugel-Hajema staat een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem:

Onderzoek Om te bepalen of de bodemkwaliteit ter plaatse geschikt is voor het beoogde gebruik is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In Bijlage 5 bij deze toelichting is de volledige rapportage opgenomen. Hieruit blijkt dat:

………Ter plaatse van boring/peilbuis 84 is een matige verhoging aan minerale olie in de grond gemeten. In het grondwater ter plaatse zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gemeten. Voor naftaleen en xylenen wordt de tussenwaarde overschreden. Daarnaast zijn enkele lichte verhogingen aan vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Op basis van de sterke verhoging aan benzeen (kritisch) geldt voor deze locatie de veiligheidsklasse ‘zwart vluchtig’. Boring 84 is geplaatst in een bosschage aan de zuidoostkant van de onderzoekslocatie. Er is geen duidelijke oorzaak bekend voor deze verontreiniging.

Bijlage 5 ontbreekt echter bij de raadsstukken. LDA heeft in een technische vraag, verzonden op 9 december, om deze bijlage gevraagd. Omdat daar geen antwoord op is gekomen en stuk niet alsnog aan de agenda is toegevoegd, vroeg fractievoorzitter Henk van Gameren om het raadsvoorstel van de agenda af te halen. Hij stond daarin alleen waarna hij vroeg om het voorstel oordeelvormend te behandelen, waarbij hij opmerkte het vreemd te vinden dat het voorstel ter besluitvorming wordt aangeboden zonder dat de raad er over wil discussiëren.

Volgens wethouder Theo Groot zat de bijlage wel bij de stukken. Hij naar verwees naar de nota van zienswijzen.  Groot trok de onderbouwing van Van Gameren in twijfel: “Stel dat het waar is. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt.”  Daarmee geeft Groot aan zijn eigen stukken niet te kennen.  Tot een behandeling kwam het niet omdat het voorstel van voorzitter van Dam om het gezien de tijd te behandelen op dinsdag 21 december in de uitloopvergadering werd aangenomen. Inmiddels is het volledige rapport van Bugel – Hajema,  waaronder bijlage 5, aan de agenda toegevoegd. Daaruit blijkt dat er veel meer aan de hand is dan uit de raadsstukken blijkt.

De classificatie veiligheidsklasse ‘zwart vluchtig’ is de zwaarste klasse, geldend voor verontreiniging met carcinogene en mutagene stoffen. LDA is verbaasd dat de raad niet kritisch is over dit voorstel. Dat mag je wel verwachten voor een locatie waar woningbouw moet komen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze fractievoorzitter Henk van Gameren (06 24441649)

Download BERICHT

Verdieping DOSSIER

 

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.