Categorie archieven: Niedorp

Column: Primeur???

De spreeuwen en dotten, inwoners van Winkel en Nieuwe Niedorp, moesten wel met een heel bijzonder gevoel dinsdagavond 21 mei zaal Beentjes betreden waar de gemeente aanwezig was om te horen wat zij van de renovatie van het Hoefje en de parkeerplaatsen rond het Winkelhart en de situatie op de Boomgaardweg vonden.
De dag ervoor een paginagroot artikel in de Schager Courant onder de kop ‘Primeur voor inwoners Niedorp’. Primeur? We komen toch om de problemen rond het Winkelhart naar voor te brengen? Ja wel, een primeur. Een interview met participatie adviseur Suzanne Bakker, weer een nieuwe functie in Hollands Kroon, was dat de primeur? Nee! Wij, de spreeuwen en dotten, mochten in Beentjes gaan vertellen wat voor wensen en ideeën wij hebben over de nieuwe situatie rondom het Winkelhart. De gemeente was er alleen maar om te luisteren en gaat onderzoeken welke ideeën uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de opening van de avond werd het nog eens benadrukt dat wij uitverkoren waren om deze primeur te hebben. Voortaan wordt dit de manier waarop de gemeente met ons omgaat. Geeft dat vertrouwen? Nee! Vooraf een presentatie van de onderzoeken uitgevoerd door bureau Sweeco, gevolgd door de mogelijkheid tot het stellen van verdiepende vragen. Er waren er ook een paar gericht tot de wethouder maar mevrouw Peters was al naar huis vertrokken. Hoe serieus neem je ons dan.
Maar is dit wel een primeur? Nee!
In de raadsperiode van 2014 – 2018 met LADA in de coalitie en college waren beeldvormende vergaderingen altijd openbaar waarbij de inwoners een actieve rol hadden om raadsleden informatie uit de samenleving tot zich te laten nemen. Toen LADA in de oppositie belandde was het gedaan met deze vorm van beeldvorming en inwoners betrekken bij de besluitvorming.

Peter Couwenhoven

LDA stelt vragen over de oplossing van het conflict met dhr. Hommes

Aan het raadscafé van 11 april jl. nam dhr. Hommes deel. Hij gaf aan al jarenlang een conflict met de gemeente te hebben over onder andere een oprit voor zijn huis en een paardenbak. Dit conflict speelde met name in de vorige bestuursperiode. In het presidium is aan de fracties gevraagd of wij nog actie op willen ondernemen naar aanleiding van de inbreng van dhr. Hommes. LDA is van mening dat het college hier actie op moet ondernemen, dus vandaar de volgende vragen.

 1. Was het college reeds op de hoogte van het conflict tussen dhr. Hommes en de gemeente,
  en zo ja, hoe heeft het college tot nu toe gepoogd samen tot een oplossing te komen?
   
 2. Is het college bereid om proactief het gesprek met betreffende inwoner aan te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen? Zo ja, dan worden we graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zo nee, waarom niet? 
 3. Wanneer er inwoners met individuele conflicten tussen hen en de gemeente aan het raadscafé deelnemen, is LDA van mening dat de gemeenteraad niet eerst vragen zou moeten hoeven indienen over deze situaties om het college aan te sporen tot proactief handelen om het conflict te proberen op te lossen. Deelt het college deze mening? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vervolg vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Reactie door de fractiesecretaris Peter Couwenhoven op de beantwoording.

Naar aanleiding van het tweede artikel in de Schager Courant ben ik gebeld door de ambtenaar die de beantwoording van de vragen heeft opgesteld. Zij was verbaasd over dat ik aangaf dat het bosje moet wijken voor woningbouw. Uit de beantwoording van de vragen kan die conclusie niet getrokken worden. Er is van woningbouw geen sprake. De projectontwikkelaar heeft geen aanvraag ingediend en de gronden hebben een agrarische bestemming, was haar antwoord.

Ook kreeg ik een uitnodiging van de projectontwikkelaar voor een gesprek op hun kantoor omdat er veel onjuistheden in het krantenartikel zouden staat. In mijn gesprek bij Scholtens werd gezegd dat de plannen met en rond het bos voorlopig geen prioriteit hebben, die licht bij de uitvoering van het Dahliapark. Wel werd mij een uitgewerkt plan, getekend door architect Paul Breddels, getoond van  zeven woningen in het bosje dat dus moet verdwijnen op een paar bomen na. Ook de twee aangrenzende percelen hebben de bestemming woningbouw. De ontsluiting moet plaats vinden via de bestaande brug van Dorpsstraat 78 en het stuk fietspad naar de Oosterweg.

De grond wordt voorlopig opgeslagen  in depot op het terrein van het Dahliapark maar zal gebruikt  worden om de kavels met 40 cm op te hogen.

 

LDA stelt vervolgvragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

De beantwoording door de gemeente van onze eerder gestelde vragen over dit onderwerp (PV-2405) roept bij ons nieuwe vragen op.

In het toegevoegde kaartje worden de percelen aangegeven waar de afgevoerde grond uit het Dahliapark gestort wordt. Deze percelen zijn alleen bereikbaar via het Kostverlorenpad, een fietspad dat is aangelegd tussen de Oosterweg en Kostverlorenstraat om voor kinderen een veilige route naar school te creëren.
1. Wanneer en hoe lang gaan deze transporten duren?
2. Hoe gaat u de veiligheid van de kinderen borgen wanneer de transporten van de afgegraven grond plaats vinden?
3. Is het mogelijk om deze transporten in de schoolvakantie te laten uitvoeren wat naar onze mening een goede oplossing is om de overlast te beperken?
4. Kan dit als voorwaarde in de te verstrekken vergunning worden opgenomen?

U geeft ook aan dat het ophogen van de gronden in strijd is met het bestemmingsplan en niet zonder aanlegvergunning gerealiseerd kan worden en dat de projectontwikkelaar deze nog niet heeft aangevraagd.
5. Heeft de projectontwikkelaar deze vergunning inmiddels aangevraagd?

Uit de beantwoording blijkt dat de percelen ontwikkeld worden voor woningbouw.
6. Hoe worden de omwonenden bij deze plannen betrokken en geïnformeerd?
7. Wilt u de raad door middel van memo’s informeren over de vervolgstappen en uitwerking van de plannen?

Antwoord op vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Beste fractie,

Op 7 februari 2024 heeft u politieke vragen (nummer PV-2405) gesteld over Bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

 1. Waar wordt de grond uit het Dahliapark gestort?
  De projectontwikkelaar heeft aangegeven overtollige grond uit het Dahliapark op de percelen ten noorden en ten zuiden van het door u bedoelde ‘Bos van Van Moorselaar’ te willen gebruiken als ophoog grond. Zie de rood omlijnde percelen in figuur 1. Na het ophogen is het de bedoeling om de bomen die in het plan ‘Dahlia Park’ overtollig zijn, op deze percelen te planten. De beoogde ophoging is ca. 40 cm.
  Voor het ophogen van de percelen is op basis van het bestemmingsplan een aanlegvergunning noodzakelijk. De ontwikkelaar is hier schriftelijk op gewezen. Deze aanlegvergunning is vooralsnog niet aangevraagd. Als wordt geconstateerd dat er zonder aanlegvergunning grond wordt gestort op deze percelen, wordt hierop handhavend opgetreden. Ook hiervan is de ontwikkelaar schriftelijk op de hoogte gesteld.
 2. Wat zijn de plannen van de projectontwikkelaar?
  De projectontwikkelaar heeft in een overleg met betrekking tot de ontwikkelingen op het Dahlia Park aangegeven op de eerdergenoemde percelen, inclusief het bosje, woningen te willen realiseren in een parkachtige omgeving. Zijn wens is om, vooruitlopend op deze ontwikkeling, op deze locatie de overtollige grond vanuit het project Dahliapark te gebruiken om daarna de overtollige bomen van de boomgaard van de locatie Dahliapark op deze percelen te planten. Daarbij zou het terrein verder weer ingericht worden als grasland, waarbij de bomen schaduw bieden aan het vee.
  Voor deze ontwikkeling is echter geen principeverzoek of aanvraag ingediend dat door de gemeente is beoordeeld. Het college heeft dan ook nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot deze ontwikkeling.
 3. Bent u daarin gekend?
  De wens van de ontwikkelaar is op informele wijze medegedeeld in het bij vraag 2 genoemde overleg over het Dahliapark. Er is geen principeverzoek of vergunningaanvraag ontvangen voor deze ontwikkeling. Zodra dit wel het geval is, dan wordt dit net als andere plannen integraal beoordeeld.
 4. Wat betekenen die voor het bos van Van Moorselaar?
  Het ophogen van de percelen en planten van bomen heeft alleen betrekking op de percelen ten noorden en zuiden van het bos, zie figuur 1.
  Het ophogen van deze gronden is in strijd met het bestemmingsplan en kan niet zonder aanlegvergunning worden gerealiseerd. Als zonder aanlegvergunning wordt overgegaan tot het ophogen van de percelen zal er handhavend tegen deze activiteit worden opgetreden.
 5. Gaat dat gekapt worden?
  Als gemeente hebben wij beperkte invloed op het kappen van bomen op gronden van derden.
  In de Verordening fysieke leefomgeving is aangegeven onder welke voorwaarden bomen mogen worden gekapt.
 6. U voert beleid waarin herstel van biodiversiteit een belangrijk onderdeel vormt. In de concept Woonvisie onderschrijft u dat nadrukkelijk door aan te geven dat groen en biodiversiteit in de dorpen belangrijk zijn voor een prettige en gezonde leefomgeving.
  Moet u dan bestaande plekken, zoals het bos van Van Moorselaar, niet koesteren en behouden?
  De gemeente stimuleert een groene en bio diverse leefomgeving. In deze situatie betreft het gronden van derden met een agrarische bestemming, geen gronden met een natuurbestemming. Als gemeente hebben wij beperkt invloed op wat er gebeurt met de bomen. Vanzelfsprekend betrekken we het toevoegen of behouden van waardevolle groene plekken bij de gesprekken die wij met initiatiefnemers voeren over ingediende plannen. In de concept-woonvisie zullen we de raad ook voorstellen aan te sluiten bij het convenant waarin natuurinclusiviteit en biodiversiteit één ambitie is.

LDA stelt vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Projectontwikkelaar Scholtens Groep heeft perceel Dorpsstraat 78 in Nieuwe Niedorp verworven en daarna de daarop staande stolpboerderij verkocht met een klein deel van de grond. Het deel dat in de volksmond bekend staat als het bos van Van Moorselaar is in eigendom van Scholten gebleven.

Bewoners in de buurt hebben onlangs een brief van Scholten ontvangen dat de projectontwikkelaar grond gaat afvoeren van het Dahliapark naar een terrein achter de Dorpsstraat en dat dat enige overlast kan veroorzaken. Verschillende omwonenden hebben navraag gedaan bij Scholten waar de af te voeren grond gestort wordt. Duidelijkheid wordt daar niet over verkregen. Dat geeft te denken. Een projectontwikkelaar koopt geen stuk grond om daar niet op te kunnen bouwen. De grond van het bos is erg nat, dus het perceel kan goed opgehoogd worden met de grond uit het Dahliapark om het bouwrijp te maken.

Dat betekent het einde van het bos waarmee een geliefde en waardevolle plek groen in Nieuwe Niedorp zou verdwijnen. Waardevol vanwege zijn grote biodiversiteit. Er komen veel vogels in voor waarvan bijzondere soorten zoals de grote bonte specht, groene specht, uilen en vorig jaar ook de ijsvogel.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

 1. Waar wordt de grond uit het Dahliapark gestort?
 2. Wat zijn  de plannen van de projectontwikkelaar?
 3. Bent u daar in gekend?
 4. Wat betekenen die voor het bos van Van Moorselaar?
 5. Gaat dat gekapt worden?

U voert beleid waarin herstel van biodiversiteit een belangrijk onderdeel vormt. In de concept Woonvisie onderschrijft u dat nadrukkelijk door aan te geven dat  groen en biodiversiteit in de dorpen belangrijk zijn voor een prettige en gezonde leefomgeving.

 1. Moet u dan bestaande plekken, zoals het bos van Van Moorselaar, niet koesteren en behouden?

LDA stelt vragen over de verkeerssituatie Westfriesedijk

Geachte leden van het college,

Recentelijk werd onze fractie benaderd met klachten over de fietsveiligheid op de Westfriesedijk ter hoogte van Kolhorn. Navraag bij het Hoogheemraadschap leerde dat de Westfriesedijk tegenwoordig in beheer is van de gemeente. Naar aanleiding van de melding heeft onze fractie een aantal vragen:

 1. Is het college bekend met de slechte staat van de bermen van de Westfriesedijk op het traject van de Hartweg tot na de bocht bij Kolhorn? Zo ja, wanneer staat versterking van de berm op de planning?
 2. Zou het mogelijk zijn om de berm van de Westfriesedijk met graskeien te versterken? Zo nee, waarom niet?
 3. Hollands Kroon heeft als beleid veilige fietsroutes te creëren. Is het in dat kader een optie om het fietspad dat vanaf de Oude Provinciale weg tot de Hartweg langs de dijk ligt door te trekken naar Kolhorn? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LDA stelt vragen over de inrichting van de buitenruimte van het Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college,

Voor de renovatie van het Winkelhart Niedorp stonden er op diverse plaatsen bankjes in de buitenruimte.
Wij hebben al diverse keren te horen gekregen dat deze gemist worden. Er zijn bankjes in de nieuwe passage geplaatst maar het buiten kunnen zitten wordt toch gemist.
Onze vraag is dan ook:

 1. Worden er bankjes teruggeplaatst in de buitenruimte?
 2. Zo nee. Wat is daarvoor de reden?

 

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LDA gebruik gemaakt van cookies.