Beantwoording vragen over de oplossing van het conflict met dhr. Hommes

Hieronder de beantwoording door het college van de vragen die gesteld zijn over het oplossen van het conflict met dhr. Hommes. De vragen zijn naar de mening van de fractie duidelijk beantwoord. Reactie Was het college reeds op de hoogte van het conflict tussen deze inwoner en de gemeente, en...

Column: Primeur???

De spreeuwen en dotten, inwoners van Winkel en Nieuwe Niedorp, moesten wel met een heel bijzonder gevoel dinsdagavond 21 mei zaal Beentjes betreden waar de gemeente aanwezig was om te horen wat zij van de renovatie van het Hoefje en de parkeerplaatsen rond het Winkelhart en de situatie op de...

LDA stelt vragen over de oplossing van het conflict met dhr. Hommes

Aan het raadscafé van 11 april jl. nam dhr. Hommes deel. Hij gaf aan al jarenlang een conflict met de gemeente te hebben over onder andere een oprit voor zijn huis en een paardenbak. Dit conflict speelde met name in de vorige bestuursperiode. In het presidium is aan de fracties...

Antwoord op vervolg vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Reactie door de fractiesecretaris Peter Couwenhoven op de beantwoording. Naar aanleiding van het tweede artikel in de Schager Courant ben ik gebeld door de ambtenaar die de beantwoording van de vragen heeft opgesteld. Zij was verbaasd over dat ik aangaf dat het bosje moet wijken voor woningbouw. Uit de beantwoording...

LDA stelt vervolgvragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

De beantwoording door de gemeente van onze eerder gestelde vragen over dit onderwerp (PV-2405) roept bij ons nieuwe vragen op. In het toegevoegde kaartje worden de percelen aangegeven waar de afgevoerde grond uit het Dahliapark gestort wordt. Deze percelen zijn alleen bereikbaar via het Kostverlorenpad, een fietspad dat is aangelegd...

Antwoord op vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Beste fractie, Op 7 februari 2024 heeft u politieke vragen (nummer PV-2405) gesteld over Bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Waar wordt de grond uit het Dahliapark gestort? De projectontwikkelaar heeft aangegeven overtollige grond uit het Dahliapark op de...

LDA stelt vragen over het bos van Van Moorselaar in Nieuwe Niedorp

Projectontwikkelaar Scholtens Groep heeft perceel Dorpsstraat 78 in Nieuwe Niedorp verworven en daarna de daarop staande stolpboerderij verkocht met een klein deel van de grond. Het deel dat in de volksmond bekend staat als het bos van Van Moorselaar is in eigendom van Scholten gebleven. Bewoners in de buurt hebben...

Beantwoording door het college van de vragen over de verkeerssituatie Westfriesedijk

Op 2 oktober 2023 heeft de LDA fractie politieke vragen gesteld over over de verkeerssituatie Westfriesedijk. Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

LDA stelt vragen over de verkeerssituatie Westfriesedijk

Geachte leden van het college, Recentelijk werd onze fractie benaderd met klachten over de fietsveiligheid op de Westfriesedijk ter hoogte van Kolhorn. Navraag bij het Hoogheemraadschap leerde dat de Westfriesedijk tegenwoordig in beheer is van de gemeente. Naar aanleiding van de melding heeft onze fractie een aantal vragen: Is het...

Beantwoording vragen over de inrichting van de buitenruimte van het Winkelhart Niedorp

Op 12 juli jl. heeft de LDA fractie vragen gesteld over de inrichting van de buitenruimte van het Winkelhart Niedorp. Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

LDA stelt vragen over de inrichting van de buitenruimte van het Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college, Voor de renovatie van het Winkelhart Niedorp stonden er op diverse plaatsen bankjes in de buitenruimte. Wij hebben al diverse keren te horen gekregen dat deze gemist worden. Er zijn bankjes in de nieuwe passage geplaatst maar het buiten kunnen zitten wordt toch gemist. Onze...

LDA & ANDERS! stellen vragen over container met accu op het voetpad bij de Vomar Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college, De container waarin de accu voor de opslag van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit door de Vomar supermarkt is geplaatst op het voetpad dat rondom het verbouwde Winkelhart Niedorp is aangelegd. Zoals de foto duidelijk weergeeft is er weinig ruimte overgebleven. inwoners die gebruik maken van...

Beperkingen vrachtverkeer op Ooster-en Westerweg in Nieuwe Niedorp

In vragen van de LDA & ANDERS! fractie aan het college over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp werd verwezen naar regelmatig optredende schade aan de sluis veroorzaakt door vrachtauto’s. Wij gaven aan dat het probleem is dat het steeds groter en zwaarder wordende vrachtverkeer vanaf de Hartweg...

LDA & ANDERS! stellen vervolgvragen over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp

De LDA & ANDERS! fractie heeft vervolgvragen over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp aan het college gesteld.

Vrachtwagens zijn te lang voor krappe kruisingen in Nieuwe Niedorp. Maar een verbod is niet mogelijk

Het college van B en W antwoordt hiermee op vragen van de fractie Lada/Anders. Volgens genoemde partij is de kruising te krap bemeten voor vrachtwagencombinaties. Zo raakte de sluisbrug begin november door een vrachtwagen flink beschadigd en kwam een truck vast te zitten omdat de draai rechtsaf naar de Dorpsstraat...

Verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp

De LDA & ANDERS! fractie heeft vragen over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp aan het college gesteld.

Persbericht: beantwoording vragen LDA & ANDERS! over invulling projectplan Dahliapark

LDA&ANDERS ! heeft op 4 mei aan het college gevraagd of B en W bereid zijn de suggestie van Stichting Vrienden van park de Meet over te nemen om de grens van het park met 2 meter uit breiden. De beantwoording kunt u lezen in dit persbericht.

LDA & ANDERS! stellen vragen over voorlopige invulling projectplan Dahliapark

Na aanleiding van een e-mail van de stichting “Vrienden van park de Meet” verstuurd naar alle fracties heeft LDA & ANDERS! vragen aan het college gesteld. Deze vragen kunt u hier vinden.

Open ruimte Leijerdijk blijft open

In de vergadering van 3 september 2020 heeft de raad met grote meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bloembollenbedrijf Leijerdijk 5 Nieuwe Niedorp”. Daarmee werd het mogelijk om een opslagloods te bouwen in het open gebied aan de Leijerdijk. LDA heeft tegen dit bestemmingsplan gestemd omdat het in onze ogen...

LDA steunt renovatieplan zwembad De Rijd

Donderdag behandeld de gemeenteraad het voorstel tot renovatie van De Rijd. Een voorstel waar LDA zich goed in kan vinden omdat hiermee een initiatief vanuit de bevolking om met  vrijwilligers het achterstallig onderhoud aan te pakken gehonoreerd wordt.  Eindelijk neemt de gemeente verantwoordelijkheid voor ruim tien jaar achterstallig onderhoud om...

Restauratie sluis in Nieuwe Niedorp

Er is met wethouder Theo Groot gesproken over de werkzaamheden aan de sluis en hem gevraagd of er geen eindcontrole op de uitvoering van het werk is geweest. Na onze eerder gestelde vragen is het voegwerk afgemaakt. Helaas is de kleur donkerder dan het eerdere werk waardoor er twee kleuren...

Huisvesten van arbeidsmigranten op locatie Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp

LDA wijst het realiseren van een wooncomplex met noodzakelijke voorzieningen voor het huisvesten van tweehonderd arbeidsmigranten op de locatie Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp af. Dit soort grootschalige opvang past niet in het buitengebied en is alleen te realiseren op industrieterreinen, zoals Agriport of Robbenplaat. LDA is voorstander van het...

Schriftelijke vragen aanbiedplek vuilcontainers Trambaan, Winkel

Vragen aan college Aan de Trambaan te Winkel ligt een hele brede groenstrook. Er zijn in deze groenstrook echter géén aanbiedplekken voor de afvalcontainers gerealiseerd. Dit betekent dat de containers op de fietsstrook van de rijbaan geplaatst moeten worden wat de veiligheid niet ten goede komt. Bewoners hebben de gemeente...

Vragen omtrent onderhoud sloot Nieuwe Niedorp

Geachte leden van het college,   Met SV 1763 heb ik de vervuiling van de sloot langs de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp onder uw aandacht gebracht waarbij op 07-11-2017 het volgende nietszeggende antwoord werd ontvangen: Er is contact geweest tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap . De sloot langs de...

Peter Couwenhoven