Beantwoording vragen over de herinrichting Koningin Julianalaan in Slootdorp

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de steeg niet valt onder de herinrichtingswerkzaamheden waardoor er geen noodzaak tot sanering is Verder komt er een informatiebijeenkomst met de bewoners, een datum wordt niet vermeld. De fractie zal de verdere gang van zaken met aandacht volgen. Reactie Kunnen de werkzaamheden...

Beantwoording vragen over opslag met PFOS vervuilde grond bij Afvalzorg in Middenmeer

Hieronder de beantwoording door het college van onze vragen over de metingen van het pfos-gehalte rond de stortplaats van Afvalzorg. De gemeten waarden zijn onder de door het RIVM vastgestelde grenswaarden voor oppervlaktewater. Op welke wijze bewaakt u de risico’s van verontreiniging door PFOS in het effluent? Afvalzorg bemonstert het...

Beantwoording vragen over: tunnel onder A7 Wieringerwerf

Op 18 mei 2024 heeft LDA (v/h LADA) vragen gesteld over de tunnel onder A7 Wieringerwerf. Hieronder de antwoorden van het College op deze vragen. Deelt het college onze mening dat het tunneltje als onveilig kan worden ervaren door voetgangers die er gebruik van maken? Een onveilig gevoel kan te...

LDA stelt vragen over de voetgangerstunnel onder A7 Wieringerwerf

Op de agenda voor de raadsvergadering van 23-05 staat een ingekomen stuk, waarin de briefschrijfster aangeeft zich zorgen te maken om de veiligheid bij het tunneltje onder de A7 ter hoogte van hotel van der Valk. Dit tunneltje leidt naar de parkeerplaats aan de westzijde van de A7, waar zich...

LDA stelt vragen over de herinrichting van de Koningin Julianalaan in Slootdorp

Bewoners van de Koningin Julianalaan hebben een brief ontvangen waarin gemeld wordt dat op 1 juni met de werkzaamheden begonnen wordt. Dit zorgt voor onrust in de buurt omdat de brief geen duidelijkheid geeft wat er gaat gebeuren met de plek in de steeg tussen de Koningin Julianalaan en Kerkstraat...

LDA stelt vragen over opslag met PFOS vervuilde grond bij Afvalzorg in Middenmeer

Geachte leden van het college, In een groot artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 16 maart met de titel ‘Stille milieuramp’ is een reconstructie gemaakt van de PFOS-ramp op Schiphol in 2008. PFOS was een essentieel onderdeel van schuimblusmiddelen en een van de schadelijkste PFAS-soorten die de gezondheid ernstig...

Uitkomsten onderzoek vestiging datacenters in Hollands Kroon

Maandagavond 11 maart was er een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis waarbij de uitkomsten van het onderzoek naar de vestiging van datacenters in Hollands Kroon werden besproken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Berenschot. Hoewel de onderzoekers geen formele misstanden ontdekten in het dossier, waren zij wel van mening dat het...

LDA stelt vragen over locatie tijdelijke huisvesting Hoornseweg, Middenmeer

Geachte leden van het college, U heeft de locatie aan de Hoornseweg aangewezen  om geschikt te maken voor tijdelijke opvang van spoedzoekers,  Oekraïners en statushouders. U geeft aan dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht op deze locatie in de nabijheid van de A7 lager is dan het gemiddelde in...

LDA stelt vragen over bouwplannen Lelypark

Geachte leden van het college, In de Schager Courant van 26 september wordt vermeld dat Wooncompagnie medio 2024 start met de bouw van 120 woningen in het Lelypark. De wijziging van het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark  is in raadsvergadering van 16 december 2021, agendapunt 8.5, vastgesteld. In het rapport van...

Reactie fractie op omgevingsvergunning datacenter Microsoft

De reactie van de LDA & ANDERS fractie op de definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft kunt u hier lezen.

LDA&Anders! zorgt dat de ‘IJsselmeerwaarde’ wordt bewaakt!

Gisteren, 26 januari, vergaderde de gemeenteraad over de Kustvisie IJsselmeerkust. Dit is een visiedocument dat vastgesteld door de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon. Vorig jaar heeft de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere twee gemeenten, de kustvisie niet vastgesteld. Er waren te veel twijfels over de gevolgen van de...

Beantwoording vragen over verbruik drinkwater voor koeling datacenters

Op 15 augustus jl. heeft de LDA & ANDERS! fractie vragen gesteld over het drinkwaterverbruik voor de koeling van de datacenters Het antwoord van het college kunt u hier lezen

LDA & ANDERS! stellen vragen over verbruik drinkwater voor koeling datacenters

Na aanleiding van een op 11 augustus jl gepubliceerd artikel in De Telegraaf en het Noordhollands Dagblad een eerdere vragen hierover van de LDA fractie aan het vorige college heeft de  LDA & ANDERS! vragen gesteld over het drinkwaterverbruik voor koeling van de datacenters. Deze vragen kunt u hier lezen.

Kabinet zet stop op datacenters, maar niet in Hollands Kroon

In Hollands Kroon is geen plaats voor meer datacenters. De bijdrage van Hollands Kroon aan wereldspelers als Google en Microsoft heeft de grens van het redelijke ruimschoots overschreden. Het gigantische verbruik van groene energie, het niet gebruiken van restwarmte, het lozen van koelwater, het gebruik van dieselolie en de geringe...

Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen

Goed nieuws! De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen. Dankzij sterke oppositie werd gisteren de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen in de raad van Hollands Kroon. De Kustvisie biedt ruimte aan grootschalige projecten op het IJsselmeer, zoals het aanleggen van zonneatollen en het aanleggen van natuurgebied Wieringerhoek. Plannen...

Bodem Lelypark moet gesaneerd worden

Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bügel-Hajema staat een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem. Voor het volledige bodemonderzoek werd verwezen naar bijlage 5. Deze ontbrak echter bij de...

Aanvullende vragen vervuiling Lelypark

TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE RAADSVERGADERING   Naam fractie LDA Datum raadsvergadering 21-12-2021 Volgnummer TV Agendapunt C5 Onderwerp Bestemmingplan Wieringerwerf – Lelypark   Geachte leden van het college,  Bijlage 5 geeft ons aanleiding tot nadere vragen. In het grondwater van peilbuis 84 zijn sterke verhogingen aan barium, minerale...

PERSBERICHT Ernstige vervuiling Lelypark

Ernstige vervuiling Lelypark Op de raadsagenda van donderdag 16 december staat ter besluitvorming een voorstel om het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark vast te stellen. In het rapport van Bugel-Hajema staat een verontrustende passage over ernstige vervuiling van de bodem: Onderzoek Om te bepalen of de bodemkwaliteit ter plaatse geschikt is...

Slotvraag storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LDA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer. Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant. Dit antwoord heeft bij GroenLinks en LDA...

Beantwoording vervolgvragen storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LDA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer. Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant. Dit antwoord heeft bij GroenLinks en LDA...

Vervolgvragen storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LDA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer. Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant. Dit antwoord heeft bij GroenLinks en LDA...

Beantwoording vragen over de stort van afval met Polonium-210 in de Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LDA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer. Het antwoord van het college kunt u hier lezen. Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de...

De fracties van GroenLinks en LDA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort in de Wieringermeer

De fracties van GroenLinks Hollands Kroon en LDA zijn verontrust over berichten dat er afval met het uiterst giftige Polonium-210 wordt gestort bij Deponie Afvalzorg aan de Koggenrandweg in de Wieringermeer. Zij hebben hierover vragen aan het College van B&W gesteld. Op 10 oktober 2019 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid...

Beantwoording vragen over veiligheid datacenters

Op 19 mei jl. heeft LDA aan het college vragen gesteld overt de veiligheid in en rond de datacenters. Het antwoord van het college kunt u hier lezen De factsheet van de veiligheidsregio waarnaar in het antwoord van het college wordt verwezen vind u hier.

Beantwoording vragen over het lozen zout koelwater door datacenters

Op 30 mei jl. heeft LDA aan het college vragen gesteld over het lozen van zout koelwater door de datacenters. Het antwoord van het college kunt u hier lezen

Politieke vragen lozen zout koelwater datacenters

Geachte leden van het college, Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over o.a. de lozing van koelwater van de datacenters. Daaruit blijkt dat er sprake is van de lozing van ingedikt zouthoudend koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de...

Politieke vragen veiligheid datacenters

Geachte leden van het college, Binnen LDA leven zorgen over de vraag hoe het met de veiligheid in en rond de datacenters is gesteld. Zorgen over hoe er gereageerd wordt op calamiteiten als brand.  Onze zorgen zijn alleen maar toegenomen na het lezen van de publicaties vandaag in het Noordhollands...

Restwarmte datacenters

Zoals uit dit artikel blijkt is het zeer goed mogelijk om de restwarmte uit de datacenters te hergebruiken.

Politieke vragen: Restwarmte datacenters

Geachte leden van het college, Uit de op 6 maart in het Noordhollands Dagblad gepubliceerde e-mail wisseling wordt wethouder Meskers er op gewezen dat de restwarmte van de datacenters de lucht in wordt geblazen en er geen bestemming aan gegeven kan worden. Tijdens de beeldvormende vergadering over de restwarmte van...

Politieke vragen: controlerende taak Hoogheemraadschap bij DC Microsoft

Geachte leden van het college, In een artikel in het Noordhollands Dagblad van zaterdag 13 februari, handelend over de datacenters in Hollands Kroon, lezen wij Als een medewerker van het Hoogheemraadschap een haperend gemaal controleert en foto’s wil maken, krijgt hij bewakers op zijn dak. Hem wordt verzekerd dat hij...

Politieke vragen: Huisvesting tijdelijke medewerkers in Kreileroord

Geachte leden van het college, Uit Kreileroord bereiken ons berichten dat er op vier adressen arbeidsmigranten gehuisvest worden. Het betreft de adressen Gijs van Galenstraat 4, 16 , 21 en Korenstraat 71. Dit is in strijd met artikel 3 van de beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon: Artikel 3 Logiesfuncties...

Beantwoording door college van de vragen over achterstallig onderhoud mfc de Doorbraak, Kreileroord

Hieronder het antwoord van het college op de vragen die LDA gesteld heeft over het achterstallig onderhoud van mfc de Doorbraak in Kreileroord. Zoals u kunt lezen is het een nietszeggend antwoord waarbij het onderhoud weer een jaar wordt doorgeschoven. Antwoord college

Beantwoording schriftelijke vragen Onderhoud mfc De Doorbraak

Recent zijn er door de LDA fractie schriftelijke vragen gesteld over het onderhoud van mfc De Doorbraak. Het antwoord van het college kunt u lezen via deze link: SV mfc De Doorbraak

SV: Onderhoud mfc De Doorbraak

Geachte leden van het college, Op 09-06-2018 hebben wij u vragen (PV1828) gesteld over achterstallig onder houd van mfc De Doorbraak in Kreileroord. Uw antwoord luidde: De opdracht tot uitvoering is verleend. Het noodzakelijk onderhoud is gedeeltelijk uitgevoerd en deels in voorbereiding. Van gebruikers van de mfc vernemen wij dat...

Hoorzitting bezwaarschriften tegen de vergunningaanvraag logiesaccommodaties in Kreileroord

Henk van Gameren en Peter Couwenhoven waren aanwezig bij de hoorzitting van de bezwarencommissie waarin de ingediende bezwaarschriften vanuit Kreileroord tegen de vergunningaanvraag om in de woningen Korenstraat 53 en 95 logiesaccommodaties te vestigen om arbeidsmigranten te huisvesten behandeld werden. In totaal zijn er 167 bezwaarschriften ingediend. Gemeente en aanvrager...

Beantwoording van de vragen over onderhoud MFC De Doorbraak

onderwerp: Onderhoud MFC De Doorbraak Geachte fractie, Op 9 juni 2018 heeft u politieke vragen (nummer PV-1828) gesteld over het onderhoud van MFC De Doorbraak. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Uw vraag 1. Bent u op de hoogte van deze klachten? Antwoord: .Ja, wij zijn...

Schriftelijke vragen over onderhoud MFC Kreileroord

LDA heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld over onderhoud MFC Kreileroord. SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE Naam gemeenteraadsfractie LDA Datum 09-06-18 Volgnummer Onderwerp Onderhoud MFC De Doorbraak Geachte leden van het college, Van gebruikers van MFC De Doorbraak in Kreileroord hebben wij diverse keren klachten ontvangen over achterstallig...

Lavinia Grooten